Terug Gemeenteraad

di 27/04/2021 - 20:00 Virtueel

Herbekijk de gemeente- en OCMW-raad van 27 april 2021

Hoogdringende punten toe te laten tot de zitting

Openbare zitting

Gemeenteraad

 • Met de brief van 12 april 2021 meldt de heer Marc Picalausa dat hij vanaf 1 april 2021 in de gemeenteraad en ocmw-raad zal zetelen als onafhankelijk raadslid. 

   Voorstel 

   Aan de raad wordt voorgesteld kennis te nemen van het feit dat raadslid Marc Picalausa  voortaan zetelt als onafhankelijk raadslid.

 • Naar aanleiding van de naamswijziging van de partij sp.a naar Vooruit meldt de heer Hedwig Van Rossem, fractieleider, ons met de brief van 15 april 2021 dat de fractie sp.a in de gemeenteraad en ocmw-raad voortaan zal zetelen onder de naam Vooruit. 

  Alle gemeenteraads- en ocmw-raadsleden van de sp.a-fractie verklaren zich akkoord om als fractie de naam van sp.a te veranderen in Vooruit.


  Voorstel 

   Aan de raad wordt voorgesteld kennis te nemen van de naamsverandering van de sp.a-fractie naar Vooruit. 

Administratie notulen

Algemeen beleid

 • De coronacrisis zorgt voor een ongeziene impact op de werking, financiën en dienstverlening van het stadsbestuur. Maar de crisis treft natuurlijk ook onze inwoners, handelaars, verenigingen en partners. Als lokaal bestuur willen we al deze mensen zo goed mogelijk ondersteunen.  In dit herstelplan lijst het stadsbestuur de belangrijkste steunmaatregelen op die ervoor moeten zorgen dat iedereen de crisis zo goed mogelijk doorstaat en dat er nadien nog steeds op een ambitieus niveau beleid kan worden gemaakt.  

  Voorstel 

  Aan de raad wordt voorgesteld het herstelplan goed te keuren. 

Cultuur

 • De Cultuurregio Pajottenland & Zennevallei is een intergemeentelijke samenwerkingsvorm waaraan de stad Halle deelneemt.

  Het voorliggend jaarverslag 2020 betreft een overzicht van hun 3 deelwerkingen rond bovenlokale cultuur, onroerend erfgoed en cultureel erfgoed. 

  Voorstel 

  Aan de raad wordt voorgesteld kennis te nemen van het jaarverslag 2020 van Cultuurregio Pajottenland & Zennevallei.

Eredienst

Evenementen

Gelijke kansen

 • Met het project "zorgparkeren" biedt een inwoner van Halle de parkeerplaats op de openbare weg ter hoogte van zijn inrit of garage kosteloos aan aan zorgverstrekkers tijdens het uitvoeren van de zorg.
  Hiertoe werd een reglement opgesteld waarin de krijtlijnen worden opgenomen. 

  Voorstel 

  Aan de raad wordt voorgesteld het reglement goed te keuren

ICT

 • In 2016 werd ons huidige serverpark vernieuwd. Na 5 jaar komen de toen aangekochte servers op het punt dat ze end-of-support zijn bij de leveranciers.  
  Naast voornoemde belangrijke factor, dringen nieuwe technologiën, verhoogde beveiligingsrisico's en de intussen gewijzigde organisatiestructuur op tot een vernieuwing van het huidige serverpark.

  Aan de raad wordt voorgesteld de aankoop van 2 Simplivity nodes, inclusief datastorage, een backupserver, een tapebibliotheek en de bijhorende beheersoftware, alsook de installatie-en configuratiekosten, en hun bijhorende onderhoudscontracten over een duurtijd van 5 jaar goed te keuren via het raamcontract van de provincie Vlaams-Brabant.

  De kostprijs voor deze aankoop bedraagt € 225.093,99 incl. BTW.

 • In 2018 werd een overeenkomst voor een periode van 3 jaar afgesloten aangaande onze Microsoft licenties. Deze periode loopt ten einde, en dient bijgevolg vernieuwd te worden om de huidige en toekomstige IT-infrastructuur draaiende te houden enerzijds en de mogelijkheid te bieden om up-to-date te blijven en de nieuwste software te ondersteunen anderzijds.

  We wensen hiervoor beroep te doen op het raamcontract van de stad Brugge, perceel “Software", dat gegund werd aan de firma Inetum-Realdolmen.

  De opdracht wordt gegund voor een periode van 3 jaar aan de firma Inetum-Realdolmen voor een totaal jaarlijks bedrag van € 128.361,76 (excl. BTW) of € 155.317,73  (incl. BTW).

  Voorstel 

  Aan de raad wordt voorgesteld akkoord te gaan beroep te doen op het raamcontract van de stad Brugge, perceel "Software" en de opdracht te gunnen aan de firma Inetum-Realdolmen .

Informatieveiligheid

 • De GDPR (General Data Protection Regulation) zorgt ervoor dat persoonlijke gegevens beter beschermd worden. 

  De GDPR verplicht elke verwerkingsverantwoordelijke om overeenkomsten af te sluiten met de verwerkers waarop hij/zij een beroep doet en  een verwerkingsregister bij te houden.

  Gezien het grote aantal verwerkingsovereenkomsten dat jaarlijks wordt gesloten, wordt voorgesteld om de bevoegdheid tot het afsluiten van verwerkingsovereenkomsten te delegeren aan het college dat op haar beurt deze bevoegdheid verder kan delegeren aan de algemeen directeur.

  Voorstel

  Aan de raad wordt voorgesteld de bevoegdheid tot het sluiten van verwerkingsovereenkomsten in het kader van de GDPR-wetgeving te delegeren aan het college dat de bevoegdheid op haar beurt verder kan delegeren.

Integratie

 • De drie naburige gemeenten Halle, Sint-Pieters-Leeuw en Beersel, die in de nabijheid van Brussel liggen en een grote diversiteit kennen, werken al op verschillende domeinen samen. Ook op vlak van integratie lopen projecten over de gemeentegrenzen heen en wordt met dezelfde partners samengewerkt. Met dit project willen de gemeenten de brug slaan tussen de inburgeraar en het participatie aanbod in de Zennevallei.
  Voor de uitvoering van de trajecten is een belangrijke rol weggelegd voor integratiepartner PIN vzw.

  In het kader van het project "4e pijler inburgering Zennevallei", volgend op de goedkeuring van het subsidiedossier door het Europees Sociaal Fonds, werd een samenwerkingsovereenkomst en partnerschapsovereenkomst van het Europees Asiel- en Migratiefonds (AMIF) tussen de stad Halle en PIN vzw opgesteld. 

  Voorstel 

  Aan de raad wordt voorgesteld de samenwerkingsovereenkomsten goed te keuren.

Intergemeentelijke samenwerking

 • Op 9 juni 2020 nam de algemene vergadering van I.W.V.B. kennis van het vereffeningsplan, de stavingsstukken en het verslag van de vereffenaars met betrekking tot de vereffeningsrekeningen die door de vereffenaars zijn neergelegd samen met alle bewijsstukken.
  Vervolgens besliste de algemene vergadering tot de definitieve sluiting van de vereffening en stelde vast dat de invereffeningsgestelde opdrachthoudende vereniging "Intercommunale voor Waterbedeling in Vlaams-Brabant" definitief opgehouden heeft te bestaan. De algemene vergadering keurde aldus het vereffeningsplan en de bestemming van het vereffeningssaldo goed.

  Voorstel 

  Aan de raad wordt voorgesteld kennis te nemen van de definitieve sluiting van de vereffening van I.W.V.B.

Jeugd

Juridische zaken

Lokale economie

Mobiliteit

Nutsvoorzieningen

 • Voor het opmeten van de rioleringsinfrastructuur en de opmaak van een rioleringsdatabank wensen we beroep te doen op het raamcontract van Farys waarbij de dienstverlener Opus25 wordt aangesteld.
  Door het actualiseren van de databank op knoopbasis (knopen zijn putten waar verschillende strengen riool samenkomen) voldoen we aan de vereisten voor een kwalitatief rioleringsbeheer en voldoen we aan de eisen voor de opmaak van een beheersplan voor de riolering op het grondgebied van de stad Halle.

  De opmetingen en implementatie in de databank worden geraamd op €189.000 excl. BTW.

  Voorstel 

  Aan de raad wordt voorgesteld akkoord te gaan met dit voorstel. 

Patrimonium

Personeel

Sport

 • De tarieven voor het verhuren van sportzalen voor jeugdtrainingen en -wedstrijden en voor particulieren worden aangepast: 

  - toevoeging van het tarief "jeugduren" (50% van de prijs) ter vervanging van de berekening van de kredieturen voor jeugdtrainingen en -wedstrijden
  - aanpassing van het tarief voor de particulieren (1 euro extra).

  Deze aanpassing is geldig voor de verhuur van zowel het sportcomplex de Bres alsook de zalen van het GOTA en Don Bosco.

  Voorstel

  Aan de raad wordt voorgesteld de aangepaste tarieven goed te keuren. 

 • Na de 2 succesvolle edities van de Halse Duatlon in 2018 en 2019 wenst de vzw Endurance Sports Halle  opnieuw een wedstrijd te organiseren op zondag 15 augustus 2021.

  Voor de organisatie van dit evenement werd een samenwerkingsovereenkomst opgesteld.

  Voorstel 

  Aan de raad wordt voorgesteld de samenwerkingsovereenkomst goed te keuren.

 • De Fietsbieb is een ‘bibliotheek’ van kinderfietsen, die openstaat voor alle kinderen van 2 tot 12 jaar (inchmaten 12 tot 26 inch). Naast de uitleen van gewone kinderfietsen, is er ook een uitleen van aangepaste fietsen voor kinderen met een beperking. En dit als eerste (en voorlopig enige) fietsbieb in Vlaanderen. Nadat de raad het voorwaardenkader goedkeurde werd Beweging.Net door het college weerhouden als partner.

  We leggen het tariefvoorstel voor de Fietsbieb Halle voor aan de gemeenteraad ter goedkeuring.

  Voorstel 

  Aan de raad wordt voorgesteld akkoord te gaan met het tariefvoorstel.

Wegenis

 • Voor het project 'saneren Kruiskensheide en afkoppelen Kriekeveld en Vredeswijk' werd in zitting van het college van burgemeester en schepenen van 2 december 2016 de firma Viabuild nv aangesteld als laagste regelmatige inschrijver. Op 1 maart 2017 werd het bevel tot aanvang der werken gegeven. Intussen zijn de werken voltooid en bevinden deze zich in staat van oplevering.
  Een eindafrekening werd opgemaakt en er werd een dading opgesteld.

  Voorstel

  Aan de raad wordt voorgesteld  akkoord te gaan met de eindafrekening, inclusief de dading met de aannemer.

 • In het kader van het project “Structureel Onderhoud 2021” werd een bestek opgesteld.

  De totale uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op € 1.019.004,40 excl. btw of € 1.187.755,14 incl. btw, waarvan € 803.574,90 excl. btw of € 972.325,64 incl. btw ten laste van de stad Halle en € 215.429,50 ten laste van Farys. 

  De opdracht wordt gegund bij toepassing van de openbare procedure. 

  Voorstel

  Aan de raad wordt voorgesteld het bestek, de raming en wijze van gunnen goed te keuren.

Initiatiefrecht


Publicaties

Agenda
Besluitenlijst