Terug College van Burgemeester en Schepenen

vr 02/04/2021 - 09:00 Virtueel

A-agenda

Aankopen

Administratie notulen

Afval

Begraafplaatsen

Cultuur

Eredienst

Financiën

Gelijke kansen

Intergemeentelijke samenwerking

Juridische zaken

Kinderen

Mobiliteit

Natuur en groen

Omgevingsvergunningen

Patrimonium

Ruimtelijke Planning

Speelpleinen

Sport

 • Het college van burgemeester en schepenen gaat akkoord om de procedure voor de Halse erkende clubs, om de sportzalen te huren, aan te passen.

 • Het college van burgemeester en schepenen gaat akkoord om het Lembeeks zaalvoetbalverbond te erkennen als Halse sportvereniging en deze clubwerking te koppelen aan het overkoepelend Hals zaalvoetbalverbond, die reeds erkend is als Halse sportvereniging. 

 • De Fietsbieb is een ‘bibliotheek’ van kinderfietsen, die openstaat voor alle kinderen van 2 tot 12 jaar (inchmaten 12 tot 26 inch). Naast de uitleen van gewone kinderfietsen, is er ook een uitleen van aangepaste fietsen voor kinderen met een beperking. En dit als eerste (en voorlopig enige) fietsbieb in Vlaanderen. 

  Het college van burgemeester en schepenen gaat akkoord  met het tariefvoorstel voor de Fietsbieb Halle, rekening houdend dat de Fietsbieb een eigen concept is en in lijn dient te zijn met dezelfde tarieven in andere Fietsbiebs in Vlaanderen en Brussel. De tarieven zullen jaarlijks geëvalueerd worden en eventuele wijzigingen zullen dan opnieuw aan college en gemeenteraad worden voorgelegd.

  Het college van burgemeester en schepenen gaat akkoord met de eerste officiële opening van Fietsbieb Halle op zaterdag 8/5/2021.

  Het dossier wordt verwezen naar de raad.

Stadsontwikkeling

Tewerkstelling

B-agenda

Omgevingsvergunningen

Patrimonium

Personeel

 • De personeelsformatie is HET instrument dat we hanteren binnen HR. Het geeft de nodige structuur / kapstok om aanstellingen te kunnen realiseren, de hiërarchische lijnen te kunnen uitzetten (evaluatoren, leidinggevenden, ...) en goedkeuringsflows te kunnen opzetten.

  De laatste goedgekeurde personeelsformatie dateerde van 2018. Niet tegenstaande het vaststellen van de personeelsformatie en bevoegdheid van de algemeen directeur is, wenst hij het dossier vooreerst ter kennisgeving voor te leggen aan het College. 

  Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de aangepaste personeelsformatie zoals opgenomen in bijlage van dit besluit en geeft gunstig advies ten aanzien van het voorstel.

Juridische zaken

Ruimtelijke Planning

Welzijn

Wegenis

Speelpleinen


Publicaties

Besluitenlijst