Terug
Gepubliceerd op 24/02/2021

2021_OR_00008 - Voordracht lid bijzonder comité voor de sociale dienst - Onderzoek van de geloofsbrieven en verkiezing - Goedkeuring

OCMW Raad
di 26/01/2021 - 20:00 Virtueel
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Bertrand Demiddeleer, Mark Demesmaeker, Wim Demuylder, Dirk Van Heymbeeck, Nelly Lanis, Rogier Lindemans, Peggy Massien, Anne Mattot, Christophe Merckx, Pieter Busselot, Marc Picalausa, Dieuwertje Poté, Hedwig Van Rossem, Johan Servé, Marc Sluys, Marc Snoeck, Sven Pletincx, Amber Magnus, André Gorgon, Anke Matthys, Arno Pirolo, Benjamin Swalens, Bram Vandenbroecke, Eva Demesmaeker, Jeroen Hofmans, Louis Van Dionant, Marijke Ceunen, Pascal Saenen, Yves Demanet, Valerie Hamelryck, Brigitte Moyson, Richard Severijns, Eunice Yahuma, Jan De Winne

Secretaris

Jan De Winne

Voorzitter

Bertrand Demiddeleer
2021_OR_00008 - Voordracht lid bijzonder comité voor de sociale dienst - Onderzoek van de geloofsbrieven en verkiezing - Goedkeuring 2021_OR_00008 - Voordracht lid bijzonder comité voor de sociale dienst - Onderzoek van de geloofsbrieven en verkiezing - Goedkeuring

Motivering

Advies en motivering

De leden van het bijzonder comité voor de sociale dienst en hun opvolgers worden verkozen via een akte van voordracht.

Op 14 januari 2021 werd een voordrachtakte overhandigd aan de algemeen directeur.

Vooraleer mevrouw Geertje Van Cuyck wordt geïnstalleerd en de eed kan afleggen dient de OCMW-raad over te gaan tot het onderzoek van de geloofsbrieven, waarbij wordt nagegaan of betrokkene voldoet aan de verkiesbaarheidsvereisten en zich niet bevindt in één van de gevallen van onverenigbaarheid zoals bepaald in artikel 100 van het Decreet over het lokaal bestuur.

Voor ieder kandidaat-lid van het bijzonder comité voor de sociale dienst bestaan de geloofsbrieven uit volgende documenten:
- een uittreksel uit het bevolkingsregister.
- een uittreksel uit het strafregister


Mevrouw Geertje Van Cuyck bevindt zich niet in één van de gevallen van onverenigbaarheid voorzien in artikel 100 van het decreet over het lokaal bestuur.

Derhalve is er geen bezwaar tegen de voordracht.

Juridische gronden

- Artikels 87, 90, 91, 92, 93 en 94  van het Decreet over het lokaal bestuur.
- De beslissing van 5 december 2018 van de Raad voor Verkiezingsbetwistingen houdende de geldigverklaring van de gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober 2018.
- Het proces-verbaal van 14 oktober 2018 van het gemeentelijk hoofdbureau Halle van de gemeenteraadsverkiezingen.

Aanleiding en doel

Gezien het ontslag van mevrouw Eunice Yahuma Baitoapala als lid van het bijzonder comité voor de sociale dienst, hebben de leden van de raad voor maatschappelijk welzijn die verkozen zijn op de lijst CD&V een nieuwe kandidaat voorgedragen.

Besluit

De ocmw raad beslist:

Artikel 1

De geloofsbrieven van mevrouw Geertje Van Cuyck worden goedgekeurd.  Bijgevolg wordt zij verkozen verklaard als lid van het bijzonder comité voor de sociale dienst.