Terug
Gepubliceerd op 24/02/2021

2021_OR_00005 - Uitzendarbeid - Inschakeling verpleegkundige en zorgkundige profielen in het woonzorgcentrum via raamovereenkomst Poolstok - Goedkeuring

OCMW Raad
di 26/01/2021 - 20:00 Virtueel
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Bertrand Demiddeleer, Mark Demesmaeker, Wim Demuylder, Dirk Van Heymbeeck, Nelly Lanis, Rogier Lindemans, Peggy Massien, Anne Mattot, Christophe Merckx, Pieter Busselot, Marc Picalausa, Dieuwertje Poté, Hedwig Van Rossem, Johan Servé, Marc Sluys, Marc Snoeck, Sven Pletincx, Amber Magnus, André Gorgon, Anke Matthys, Arno Pirolo, Benjamin Swalens, Bram Vandenbroecke, Eva Demesmaeker, Jeroen Hofmans, Louis Van Dionant, Marijke Ceunen, Pascal Saenen, Yves Demanet, Valerie Hamelryck, Brigitte Moyson, Richard Severijns, Eunice Yahuma, Jan De Winne

Secretaris

Jan De Winne

Voorzitter

Bertrand Demiddeleer

Stemming op het agendapunt

2021_OR_00005 - Uitzendarbeid - Inschakeling verpleegkundige en zorgkundige profielen in het woonzorgcentrum via raamovereenkomst Poolstok - Goedkeuring
Goedgekeurd

Aanwezig

Bertrand Demiddeleer, Mark Demesmaeker, Wim Demuylder, Dirk Van Heymbeeck, Nelly Lanis, Rogier Lindemans, Peggy Massien, Anne Mattot, Christophe Merckx, Pieter Busselot, Marc Picalausa, Dieuwertje Poté, Hedwig Van Rossem, Johan Servé, Marc Sluys, Marc Snoeck, Sven Pletincx, Amber Magnus, André Gorgon, Anke Matthys, Arno Pirolo, Benjamin Swalens, Bram Vandenbroecke, Eva Demesmaeker, Jeroen Hofmans, Louis Van Dionant, Marijke Ceunen, Pascal Saenen, Yves Demanet, Valerie Hamelryck, Brigitte Moyson, Richard Severijns, Eunice Yahuma, Jan De Winne
Stemmen voor 33
Mark Demesmaeker, Wim Demuylder, Dirk Van Heymbeeck, Nelly Lanis, Rogier Lindemans, Peggy Massien, Anne Mattot, Christophe Merckx, Brigitte Moyson, Pieter Busselot, Marc Picalausa, Dieuwertje Poté, Hedwig Van Rossem, Johan Servé, Richard Severijns, Marc Sluys, Marc Snoeck, Sven Pletincx, Amber Magnus, André Gorgon, Anke Matthys, Arno Pirolo, Benjamin Swalens, Bram Vandenbroecke, Eva Demesmaeker, Jeroen Hofmans, Louis Van Dionant, Marijke Ceunen, Pascal Saenen, Yves Demanet, Valerie Hamelryck, Eunice Yahuma, Bertrand Demiddeleer
Stemmen tegen 0
Onthoudingen 0
Blanco stemmen 0
Ongeldige stemmen 0
2021_OR_00005 - Uitzendarbeid - Inschakeling verpleegkundige en zorgkundige profielen in het woonzorgcentrum via raamovereenkomst Poolstok - Goedkeuring 2021_OR_00005 - Uitzendarbeid - Inschakeling verpleegkundige en zorgkundige profielen in het woonzorgcentrum via raamovereenkomst Poolstok - Goedkeuring

Motivering

Advies en motivering

Uitzendarbeid in de openbare sector is mogelijk gemaakt door het decreet van 27 april 2018.

Het voorstel betreft enkel de inschakeling van zorgkundige en verpleegkundige profielen binnen het woonzorgcentrum en dit voor opvang van kortstondige afwezigheden door middel van dagcontracten. Wij opteren er dan ook voor om uitzendkrachten binnen het bestuur enkel te werk te stellen binnen het woonzorgcentrum in geval van:

  1. Tijdelijke vervanging van een contractueel personeelslid van wie de arbeidsovereenkomst is geschorst. 
  2. Tijdelijke vervanging van een contractueel personeelslid van wie de arbeidsovereenkomst is beëindigd

Het BOC verleende op 11/12/2017 een gunstig advies ten aanzien van de inschakeling van deze uitzendkrachten.

Daar Stad en OCMW Halle vennoot zijn van Poolstok kunnen wij uitzendkrachten inschakelen via de raamovereenkomst van Poolstok en dit conform de modaliteiten zoals opgenomen in bijlage van dit besluit. Wij dienen zelf geen procedure overheidsopdrachten meer voeren. 

Naar analogie met het aankoopbeleid is het een bevoegdheid van de OCMW raad om haar goedkeuring te verlenen om voor het  werkjaar 2021 uitzendarbeid mogelijk te maken via de raamovereenkomst van Poolstok.

 In kader van interne controle werden volgende acties opgezet:

  •  Er werd een samenwerking opgezet tussen de personeelsdienst en het woonzorgcentrum om de nodige controles uit te voeren met betrekking tot inzet, facturatie, arbeidscontracten, …
  •  Daarnaast is er ook een jaarlijkse rapportage naar het BOC met weergave per categorie van het aantal uitzendkrachten en de uren die ze gepresteerd hebben en de totale kostprijs van de uitzendkrachten

Juridische gronden

De personeelsformatie van de stad en OCMW Halle.

De goedgekeurde meerjarenplanning stad en OCMW Halle.

Het decreet van 27 april 2018 betreffende de uitzendarbeid in de Vlaamse overheidsdiensten en de lokale besturen.

Beslissing vast bureau van 8 januari 2021.

Aanleiding en doel

Het wzc Zonnig Huis vangt kortdurende afwezigheden van het personeel steeds op met de eigen personeelsploeg. Indien het gaat om langdurige afwezigheden wordt er overgegaan tot aanwerving van nieuw personeel.

In dit kader zijn tal van projecten lopende binnen de subsector zorg om onze dienstverlening en werking aantrekkelijker te maken voor potentiële werknemers. Zo denken we aan de projecten Innovatieve arbeidsorganisatie, Combinatiejobs en de nieuwe toekomstige manier van zelfroostering. Ook trachten wij verschillende kanalen in te zetten om onze werking bekend te maken bij het grote publiek en onze troeven in de kijker te zetten, zoals de recente reportage via Ring TV of de postercampagne in alle Halse bushokjes.  

Niettegenstaande alle inspanningen die worden geleverd blijven de functies van verpleegkundigen en zorgkundigen moeilijk recruteerbaar en is het niet altijd haalbaar om tekorten op te vangen met eigen personeel of door een nieuwe aanwerving. 

In 2017 werd een proefproject uitgewerkt voor het inschakelen van uitzendarbeid in het woonzorgcentrum. Dit proefproject werd verder geconcretiseerd en mondde uit in een concreet voorstel tot invoer van uitzendarbeid in het woonzorgcentrum.

Adviezen

Financiële dienst Gunstig advies

Er is 45.675,00 euro krediet voorzien in 2021 op registratiesleutel OC-61700000-09530-VanessaB (Uitzendkrachten).

Besluit

De ocmw raad beslist:

Artikel 1

Het bestuur verleent haar goedkeuring voor  inschakeling in 2021 van uitzendkrachten voor zorgkundige en verpleegkundige profielen binnen het woonzorgcentrum, en dit voor opvang van kortstondige afwezigheden d.m.v. dagcontracten.

Artikel 2

De uitzendkrachten worden in 2021 ingeschakeld via de raamovereenkomst van Poolstok.

Artikel 3

De raad neemt kennis dat er in het kader van interne controle

  • een samenwerking werd opgezet tussen de personeelsdienst en het woon-zorgcentrum om de nodige controles uit te voeren m.b.t. inzet, facturatie, arbeidscontracten, …
  • er een jaarlijkse rapportage is naar het BOC met weergave per categorie van het aantal uitzendkrachten, de uren die ze gepresteerd hebben en de totale kostprijs van de uitzendkrachten.