Terug Gemeenteraad

di 26/01/2021 - 20:00 Virtueel

Herbekijk de gemeente- en OCMW-raad van 26 januari 2021

Hoogdringende punten toe te laten tot de zitting

Openbare zitting

Administratie notulen

Begraafplaatsen

Gemeenteraad

Integrale veiligheid

 • Sinds 18 mei 2007 is het verplicht om op elke officiële en publieke mededeling bij een verhuring van een goed bestemd voor wonen het bedrag van de gevraagde huurprijs en van de gemeenschappelijke lasten te vermelden. De bedoeling van de afficheringsplicht is om kandidaat-huurders te beschermen tegen willekeur of discriminatie door de eigenaar-verhuurders die de prijs zouden aanpassen. 

  Na de periode van sensibilisering wil de stad deze afficheringsplicht nu ook handhaven via een gemeentelijke administratieve sanctie. Hiertoe wordt de algemene politieverordening aangevuld met een hoofdstuk 20 "Gelijke toegang tot de huurmarkt" - verplichte bekendmaking huurprijs.

  Voorstel 

  Aan de raad wordt voorgesteld de aangepaste algemene politieverordening goed te keuren.

Intergemeentelijke samenwerking

Juridische zaken

 • Op 25 oktober 2016 heeft de gemeenteraad het ontwerp van de opstalakte goedgekeurd waarin een recht van opstal wordt verleend aan vzw Solidariteit voor het Gezin (op heden vzw I-Mens) voor het tijdelijk inplanten van hun containers van het kinderdagverblijf Sloeberbos (op heden Toverbos) aan het kaaskot tot 31 december 2019. 

  Op 28 april 2020 keurde de gemeenteraad de opstalakte houdende de verlenging van het opstalrecht goed tot en met 31 maart 2021 omwille van vertraging in het nieuwbouwdossier.

  Door de coronamaatregelen loopt hun bouwdossier opnieuw vertraging op en vragen zij de verlenging tot en met 30 september 2021.

  Voorstel:

  Aan de raad wordt voorgesteld de verlenging van het opstalrecht goed te keuren.

 • Resolve NV wenst het kleine restperceeltje Halle 1, sectie E, 113G2 met een oppervlakte van 42,59m² aan te kopen voor 4471,95 euro . Het smalle driehoekige perceeltje is gelegen in het nieuwe PRUP Lembeek Noord. Resolve NV is eigenaar van de omliggende percelen.

  De notaris heeft hiervoor een ontwerp van akte opgemaakt.

  Voorstel

  Aan de raad wordt voorgesteld de ontwerpakte goed te keuren.

 • In uitvoering van de stedenbouwkundige vergunning met kenmerk BL/2015/237 dient een erfdienstbaarheid te worden gevestigd enerzijds voor de verlegde ingebuisde gracht op het perceel kadastraal gekend Halle 5, sectie C, 401A en anderzijds voor de aangelegde fietsersverbinding tussen de Zuiderstraat en de Fonteinstraat op hetzelfde perceel waarmee uitvoering wordt gegeven aan het gemeentelijk RUP Lembeek Dorp.

  Hiervoor werd een ontwerp van akte opgemaakt.

  Voorstel

  Aan de raad wordt voorgesteld de ontwerpakte goed te keuren.

 • In zitting van 8 september 2020 besloot de gemeenteraad om het gebouwencomplex met adres Roggemanskaai, 8 onderhands te verkopen in mededinging.

  Er werden twee biedingen ontvangen.  De kandidaat-koper met het hoogste bod wordt uitgenodigd een onderhandse verkoopovereenkomst te tekenen.

  Voorstel 

  Aan de raad wordt voorgesteld de verkoopovereenkomst goed te keuren. 

 • Stad Halle wenst het gebied gelegen langs de oostelijke kant van de Brusselsesteenweg te Halle conform het BPA Stroppen te ontsluiten en zal de hiervoor uitgetekende wegenisroute aanleggen. 

  Er rest nog één perceel van circa 13 680 m²,  eigendom van NV VLG Support, waarvan de stad een gedeelte van 1236 m² minnelijk wenst te verwerven voor de aanleg van de nieuwe Stroppenweg, samen met de daarop aanwezige loods. Hiervoor werd een ruilovereenkomst opgemaakt waarbij de NV VLG Galmart deze grond die noodzakelijk is voor de wegenis ruilt tegen de restanten van de percelen van de reeds aangekochte arbeiderswoningen aan de Brusselsesteenweg na aanleg van de nieuwe Stroppenweg. De ruil gebeurt zonder oplegsom.

  Voorstel

  Aan de raad wordt voorgesteld de ruilovereenkomst goed te keuren.

Mobiliteit

 • Voorgesteld wordt om in Den Booien en de Vlieringendreef een snelheidsbeperking tot 30 km/uur in te voeren en de gewichtsbeperking in de Vlieringendreef aan te passen van 1,5 ton naar 3,5 ton. 

  Voorstel 

  Aan de raad wordt voorgesteld het aanvullend politiereglement goed te keuren. 

 • Voorgesteld wordt om op de Lenniksesteenweg ter hoogte van het kruispunt met het Windmoleken een zebrapad aan te brengen.

  Voorstel 

  Aan de raad wordt voorgesteld het aanvullend politiereglement goed te keuren. 

 • Om het sluipverkeer te weren werd in 2020 in de Haakstraat bij wijze van proef eenrichtingsverkeer ingesteld. De situatie werd nu geëvalueerd. 

  Een meerderheid van de respondenten is pro, de leefbaarheid en de veiligheid in het algemeen verhogen, het sluipverkeer wordt geweerd en er zijn bijkomende ecologische voordelen.  Ook Beersel wenst het eenrichtingsverkeer te behouden.

  Om die redenen wordt voorgesteld de proefopstelling definitief te maken en definitief eenrichtingsverkeer in te stellen in de Haakstraat.

  Voorstel 

  Aan de raad wordt voorgesteld het aanvullend politiereglement goed te keuren.

 • Er werd naar aanleiding van een aantal meldingen over het tekort aan parkeerplaatsen in de A. Puesstraat een rondleiding gedaan om te bekijken of er parkeerplaatsen kunnen bijgemaakt worden.  Het aantal potentiële bijkomende parkeerplaatsen is beperkt.

  Voorstel is om de parkeerstroken in de A. Puesstraat uit te breiden met volgende plaatsen:

  2 plaatsen voor eerste parkeerplaats komende vanaf de N7 

  1 plaats ter hoogte van huis met huisnummer 499

  1 plaats ter hoogte van grond naast nummer 477.

  Voorstel 

  Aan de raad wordt voorgesteld het aanvullend politiereglement goed te keuren. 

 • Het Vlaams Gewest heeft in het verleden een aantal beslissingen genomen met betrekking tot zebrapaden op de N6 en de N7: het aanleggen van een zebrapad op de N6 ter hoogte van GEA, de aanleg van 2 zebrapaden op de N6 , één ter hoogte van de Ziekenhuislaan en één tussen de Fabriekstraat en de A. Ardevelstraat en de aanleg van 2 nieuwe zebrapaden op de N7 ter hoogte van Wilgenveld.  Voorstel is om deze op te nemen in een aanvullend politiereglement.

  Omdat het zebrapad op de N6 ter hoogte van GEA ligt op een plaats waar er 70 kilometer per uur mag gereden worden, is het aangewezen om de snelheid hier te  verlagen tot 50 kilometer per uur.

  Voorstel:

  Aan de raad wordt voorgesteld het aanvullend politiereglement goed te keuren.


 • Op 8 september 2020 keurde de gemeenteraad de principes goed voor een nieuw parkeerbeleid voor het binnengebied van Halle. De principes volgden uit de langetermijnvisie die de gemeenteraad op 27 juni 2017 goedkeurde en vormden de basis voor de concessieopdracht die op diezelfde gemeenteraad goedgekeurd werd. 

  Op 15 december 2020 keurde de gemeenteraad het retributiereglement goed dat vanaf 2021 ingaat.

  De concessiehouder bezorgde ons een signalisatievoorstel. Het signalisatievoorstel voldoet aan het basisbeginsel waarvan het nieuwe parkeerbeleid uitgaat, namelijk: eenvoudig, overzichtelijk en uniform parkeerbeleid. Er wordt gestreefd naar eenvoud door zowel de parkeerregimes als de zoneringen te beperken tot een minimum. De tarifering moet overzichtelijk zijn. Daarnaast beogen we een wildgroei van verkeerssignalisatie tegen te gaan en wordt wildparkeren tegengegaan door infrastructurele ingrepen.

  De hoger genoemde principes werden concreet uitgewerkt in een signalisatieplan en aanvullend politiereglement.

  Voorstel

  Aan de raad wordt voorgesteld het aanvullend politiereglement goed te keuren. 

Personeel

 • Stad en OCMW Halle zijn aandeelhouder van Poolstok, het vroegere Jobpunt Vlaanderen. Via dit aandeelhouderschap zijn zij in de mogelijkheid om via raamovereenkomsten samenwerkingen af te sluiten met externe firma 's zonder zelf de marktraadpleging te moeten organiseren. Het aanbod is de laatste jaren enorm uitgebreid en daardoor zijn er tal van bijkomende mogelijkheden tot samenwerking. Poolstok voorziet zo ook ondersteuning op vlak van personeel en organisatie.

  Voorstel is om in de verschillende domeinen van de dienstverlening die ze aanbieden een beroep te doen op de samenwerking met Poolstok.

  Voorstel

  Aan de raad wordt voorgesteld akkoord te gaan met de samenwerking met Poolstok in de verschillende domeinen van hun dienstverlening.

 • Op dit moment ontbreken in de sector Stadsontwikkeling een aantal belangrijke schakels op vlak van dagelijkse leiding van de sector en op het vlak van projectmanagement.

  In 2020 werd er reeds een samenwerking opgezet met Mondea via een raamovereenkomst van Poolstok, met als doel op korte termijn te kunnen anticiperen op een aantal tekorten binnen de personeelsbezetting. Daarnaast werd beslist om een benchmark onderzoek te laten uitvoeren zodat een nieuwe organisatiestructuur kan uitgetekend worden. In afwachting hiervan is het voorstel om de samenwerking met Mondea, via de raamovereenkomst van Poolstok, verder te zetten in 2021.

  Voor de periode van 1 januari tot 31 december 2021 worden consultants ingeschakeld, elk voor hun eigen expertise (enerzijds dagelijkse leiding, anderzijds projectopvolging). Zij zullen alternerend aanwezig zijn gedurende 5 dagen per week. 

  Voorstel 

  Aan de raad wordt voorgesteld  de verderzetting van de samenwerking met Mondea voor de inschakeling van consultants, via de raamovereenkomst van Poolstok,  goed te keuren.  

Toelagen

 • Conform het decreet over het lokaal bestuur kent de raad de nominatieve subsidies toe.

  Voorstel is om de toelage aan de moskee goed te keuren voor het werkingsjaar 2020. Deze toelage wordt jaarlijks uitbetaald conform eerdere beslissingen tot wanneer de Moskee Arrahman Halle vzw erkend is door de Vlaamse overheid én een subsidie ontvangt van een andere overheid.

  Voorstel 

  Aan de raad wordt voorgesteld de nominatieve subsidie aan Moskee Arrahman Halle vzw goed te keuren. 

Welzijn

Informatieveiligheid

Initiatiefrecht

Besloten zitting

Personeel


Publicaties

Agenda
Besluitenlijst