Terug
Gepubliceerd op 25/02/2021

2021_MO_00001 - Motie/voorstel tot beslissing van raadslid Mark Demesmaeker: Motie inzake Brusselse stadstol

Gemeenteraad
di 26/01/2021 - 20:00 Virtueel
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Bertrand Demiddeleer, Marc Snoeck, Peggy Massien, Dieuwertje Poté, Christophe Merckx, Johan Servé, Pieter Busselot, Anne Mattot, Hedwig Van Rossem, Marc Picalausa, Mark Demesmaeker, Wim Demuylder, Marc Sluys, Nelly Lanis, Dirk Van Heymbeeck, Brigitte Moyson, Rogier Lindemans, Richard Severijns, Sven Pletincx, Amber Magnus, André Gorgon, Anke Matthys, Arno Pirolo, Benjamin Swalens, Bram Vandenbroecke, Eva Demesmaeker, Jeroen Hofmans, Louis Van Dionant, Marijke Ceunen, Pascal Saenen, Yves Demanet, Valerie Hamelryck, Eunice Yahuma, Jan De Winne

Secretaris

Jan De Winne

Voorzitter

Bertrand Demiddeleer

Stemming op het agendapunt

2021_MO_00001 - Motie/voorstel tot beslissing van raadslid Mark Demesmaeker: Motie inzake Brusselse stadstol
Goedgekeurd

Aanwezig

Bertrand Demiddeleer, Marc Snoeck, Peggy Massien, Dieuwertje Poté, Christophe Merckx, Johan Servé, Pieter Busselot, Anne Mattot, Hedwig Van Rossem, Marc Picalausa, Mark Demesmaeker, Wim Demuylder, Marc Sluys, Nelly Lanis, Dirk Van Heymbeeck, Brigitte Moyson, Rogier Lindemans, Richard Severijns, Sven Pletincx, Amber Magnus, André Gorgon, Anke Matthys, Arno Pirolo, Benjamin Swalens, Bram Vandenbroecke, Eva Demesmaeker, Jeroen Hofmans, Louis Van Dionant, Marijke Ceunen, Pascal Saenen, Yves Demanet, Valerie Hamelryck, Eunice Yahuma, Jan De Winne
Stemmen voor 33
Mark Demesmaeker, Wim Demuylder, Dirk Van Heymbeeck, Nelly Lanis, Rogier Lindemans, Peggy Massien, Anne Mattot, Christophe Merckx, Brigitte Moyson, Pieter Busselot, Marc Picalausa, Dieuwertje Poté, Hedwig Van Rossem, Johan Servé, Richard Severijns, Marc Sluys, Marc Snoeck, Sven Pletincx, Amber Magnus, André Gorgon, Anke Matthys, Arno Pirolo, Benjamin Swalens, Bram Vandenbroecke, Eva Demesmaeker, Jeroen Hofmans, Louis Van Dionant, Marijke Ceunen, Pascal Saenen, Yves Demanet, Valerie Hamelryck, Eunice Yahuma, Bertrand Demiddeleer
Stemmen tegen 0
Onthoudingen 0
Blanco stemmen 0
Ongeldige stemmen 0
2021_MO_00001 - Motie/voorstel tot beslissing van raadslid Mark Demesmaeker: Motie inzake Brusselse stadstol 2021_MO_00001 - Motie/voorstel tot beslissing van raadslid Mark Demesmaeker: Motie inzake Brusselse stadstol

Motivering

Indiener(s)

Mark Demesmaeker

Gericht aan

Bertrand Demiddeleer

Tijdstip van indienen

do 21/01/2021 - 12:03

Toelichting

Volgens het Brusselse project SmartMove zullen pendelaars die vanaf 2022 Brussel binnenrijden met de wagen een tolheffing plus een kilometervergoeding moeten betalen.

Het systeem bestaat uit een stadstol en daarbovenop een heffing per gereden kilometer die varieert volgens spits- en dalperiode en het aantal fiscale pk’s van het voertuig.

Voor de Brusselaars komt er een gedeeltelijke compensatie door de afschaffing van de verkeersbelasting. Voor de Vlaamse (en Waalse) autopendelaars is het een nieuwe bijkomende belasting. De belasting zal gelden over de volledige oppervlakte van het gewest en zou kunnen oplopen tot 2.000 € per jaar. In totaal rekent Brussel op een opbrengst van maar liefst een half miljard euro.

Hoewel de exacte modaliteiten nog bekend moeten worden, is het duidelijk dat het gaat om een fiscale ongelijkheid en een zuivere belastingverhoging.

Meer dan de helft van de 700.000 Brusselse jobs wordt ingevuld door niet-Brusselaars.

Van onze stad werken er 5.068 pendelaars in het Brussels gewest (*).

Bijna veertig procent van deze pendelaars gaan naar Brussel met de auto (**). In Brussel zijn er immers heel veel plaatsen die niet gemakkelijk bereikbaar zijn met het openbaar vervoer. Voor een werknemer die ’s morgens vroeg met de wagen de kinderen naar school brengt en daarna doorrijdt om te gaan werken in Brussel, is een alternatief nagenoeg onmogelijk. De maatregel is dan ook sociaal onwenselijk. Zo is er vandaag voor heel wat pendelaars geen gelijkwaardige keuze voor de wagen om op het werk te geraken.

De inwoners van Halle gaan ook naar Brussel voor dienstverlening, voor winkels, voor cultuur. Veel mensen uit onze streek zijn aangewezen op Brussel voor een ziekenhuis. Ze zouden binnenkort allemaal tol moeten betalen om van zo’n noodzakelijke dienstverlening te kunnen genieten.  

Erger nog is dat de inwoners en ook de gemeente zelf door de onvolledige splitsing van het gerechtelijk arrondissement Brussel-Halle-Vilvoorde nog steeds aangewezen zijn op de rechtbanken in Brussel. Als die tol er komt, zullen slachtoffers, opgeroepen getuigen en daders om zich te verplaatsen naar hun proces en om aanwezig te kunnen zijn, binnenkort tol moeten betalen. Dat is onaanvaardbaar.

Een belasting op het gebruik van de auto in plaats van op het bezit ervan is principieel niet verkeerd, maar dan moet de pendelaar kunnen beschikken over voldoende alternatieven: een performant openbaar vervoer, randparkings en park-and-rides, mobipunten, een netwerk aan veilige en vlotte fietssnelwegen enzovoort. Brussel mag geen kosten doorschuiven naar de pendelaars van Halle. De impactstudie wijst bovendien uit dat de tol niet in verhouding staat tot de eventuele tijdswinst door minder files. De welvaart van onze pendelaars gaat er dus hard op achteruit.

De plannen van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering om een stadstol in te voeren kwamen eerder al aan bod in het Vlaams Parlement. Vlaanderen ondernam verschillende pogingen om tot overleg te komen, maar voorlopig bleven die zonder succes. Begin december keurde het Vlaams Parlement dan een resolutie goed (***) waarin men de Vlaamse Regering oproept op om ‘alle juridische middelen’ aan te wenden om ervoor te zorgen dat de stadstol de Vlaamse pendelaar niet discrimineert. Ook in het Waalse parlement klonk een zelfde oproep.

Het is onaanvaardbaar dat het Brussels Hoofdstedelijk Gewest een éénzijdige belastingverhoging oplegt aan onze pendelaars. We vragen aan deze Raad dan ook om zich hiertegen te verzetten, en om zoals steeds op te komen voor de belangen van onze inwoners. Het argument dat Brussel enkel maar gebruik maakt van zijn gewestelijke autonomie is onjuist omdat ook een het grote impact heeft op de belangen van de andere gewesten. Dit eenzijdig, zonder onderling overleg en akkoord doorvoeren, is geen goed of positief nabuurschap.

Via deze resolutie vraagt de gemeenteraad van Halle aan de Vlaamse Regering om aan te dringen bij de Regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest om actief de dialoog aan te gaan met de andere gewesten, én met de gemeentebesturen in haar ommeland, over haar voornemen tot invoering van een kilometerheffing of stadstol.

We pleiten in de eerste plaats voor overleg. Daaruit volgt ook best een samenwerkingsakkoord. Indien deze dialoog geen oplossing biedt, moet de Vlaamse Regering alle juridische middelen aanwenden om ervoor te zorgen dat de pendelaars vanuit Vlaanderen niet wordt gediscrimineerd.

De gemeenteraad van Halle vraagt bovendien dat haar College van Burgemeester en schepenen contact opneemt met haar buurgemeenten en Toekomstforum Halle-Vilvoorde om na te gaan of een gezamenlijk optreden mogelijk is teneinde de Brusselse stadstol te verhinderen of anderszins de impact ervan op onze pendelaars te minimaliseren.

(*)         Census 2011 – Statbel, algemene Directie Statistiek

(**)       Federale diagnostiek Woon-werkverkeer 2017, FOD Mobiliteit & vervoer

(***)     Zie https://www.vlaamsparlement.be/parlementaire-documenten/parlementaireinitiatieven/1449061 voor meer details. De resolutie werd gesteund door Open VLD, CD&V, Vl.B. en N-VA.  De PVDA, Groen en Sp.a onthielden zich. Niemand stemde tegen.   

  

VOORSTEL VAN BESLISSING

 

De gemeenteraad van Halle,

Overwegende dat:

- in onze stad meer dan 5.000 inwoners tewerkgesteld zijn in het Brussels Hoofdstedelijk gewest. Naar schatting bijna 40% daarvan is op de wagen aangewezen om hun werkplek te bereiken, vaak omdat er geen of onvoldoende alternatieven voor de wagen zijn;

- daarnaast heel wat van onze inwoners geregeld naar Brussel gaan om gebruik te maken van zaken zoals ziekenhuizen, winkels, openbare diensten of culturele instellingen;

- de totstandkoming van een intelligente kilometerheffing voor lichte voertuigen opgenomen is in de Gemeenschappelijke Algemene Beleidsverklaring van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering en het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie;

- volgens die beleidsverklaring de totstandkoming van de kilometerheffing zal leiden tot de afschaffing van de verkeersbelasting voor de inwoners van het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest. De pendelaars vanuit Vlaanderen zullen daarentegen onderhevig blijven aan de Vlaamse verkeersbelasting waardoor ze ongelijk worden behandeld in vergelijking met de Brusselse pendelaars;

- er voor de uitrol van een stadstol 93 miljoen euro is ingeschreven in de Brusselse hoofdstedelijke begroting voor 2021;

- de Brusselse Hoofdstedelijke Regering in haar regeerakkoord aangeeft voorstander te zijn van overleg en van een samenwerkingsakkoord tussen de verschillende gewesten;

- de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot op heden op geen enkele manier stappen heeft gezet om dat voornemen tot overleg en samenwerking te realiseren;

- het Waals Parlement via een motie de Waalse Regering heeft opgeroepen tot overleg met de Brusselse Hoofdstedelijke Regering en, zo nodig, dat te agenderen op het Overlegcomité;

- het Vlaams Parlement eveneens de Vlaamse Regering heeft gevraagd om Brussel op te roepen de dialoog aan te gaan, en om alle juridische middelen aan te wenden opdat de Vlaamse pendelaar door de invoering van een kilometerheffing en/of stadstol niet gediscrimineerd wordt;

BESLUITEN:   

Artikel 1. De gemeenteraad van Halle verzet zich tegen de eenzijdige belastingverhoging die het Brussels Hoofdstedelijk Gewest door een stadstol en kilometerheffing wil opleggen aan onze pendelaars;

Artikel 2. De gemeenteraad vraagt aan de Vlaamse Regering om:

- aan te dringen bij de Regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest om actief de dialoog aan te gaan met de andere gewesten, én met de gemeentebesturen in haar ommeland, over haar voornemen tot invoering van een kilometerheffing of stadstol;

- als de dialoog met de andere gewesten geen oplossing biedt, alle juridische middelen aan te wenden opdat de pendelaars vanuit Vlaanderen door de invoering van een kilometerheffing en/of stadstol niet gediscrimineerd wordt;

Artikel 3. De gemeenteraad vraagt aan het College van Burgemeester en Schepenen om contact op te nemen met het burgemeestersoverleg Toekomstforum Halle-Vilvoorde om na te gaan of een gezamenlijk optreden mogelijk is teneinde de Brusselse stadstol te verhinderen of anderszins de impact ervan op onze pendelaars te minimaliseren.

Artikel 4. De gemeenteraad van Halle roept alle betrokken overheden op om te pleiten verder te investeren in maatregelen die iedereen ten goede komen, zowel Brusselaars als niet-Brusselaars, waarbij men prioritair verder zal investeren en samenwerken voor de ontwikkeling van duurzame vervoersalternatieven.