Terug
Gepubliceerd op 24/02/2021

2021_GR_00034 - Aanvullend politiereglement - Parkeerbeleid binnengebied Halle - Goedkeuring

Gemeenteraad
di 26/01/2021 - 20:00 Virtueel
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Bertrand Demiddeleer, Marc Snoeck, Peggy Massien, Dieuwertje Poté, Christophe Merckx, Johan Servé, Pieter Busselot, Anne Mattot, Hedwig Van Rossem, Marc Picalausa, Mark Demesmaeker, Wim Demuylder, Marc Sluys, Nelly Lanis, Dirk Van Heymbeeck, Brigitte Moyson, Rogier Lindemans, Richard Severijns, Sven Pletincx, Amber Magnus, André Gorgon, Anke Matthys, Arno Pirolo, Benjamin Swalens, Bram Vandenbroecke, Eva Demesmaeker, Jeroen Hofmans, Louis Van Dionant, Marijke Ceunen, Pascal Saenen, Yves Demanet, Valerie Hamelryck, Eunice Yahuma, Jan De Winne

Secretaris

Jan De Winne

Voorzitter

Bertrand Demiddeleer

Stemming op het agendapunt

2021_GR_00034 - Aanvullend politiereglement - Parkeerbeleid binnengebied Halle - Goedkeuring
Goedgekeurd

Aanwezig

Bertrand Demiddeleer, Marc Snoeck, Peggy Massien, Dieuwertje Poté, Christophe Merckx, Johan Servé, Pieter Busselot, Anne Mattot, Hedwig Van Rossem, Marc Picalausa, Mark Demesmaeker, Wim Demuylder, Marc Sluys, Nelly Lanis, Dirk Van Heymbeeck, Brigitte Moyson, Rogier Lindemans, Richard Severijns, Sven Pletincx, Amber Magnus, André Gorgon, Anke Matthys, Arno Pirolo, Benjamin Swalens, Bram Vandenbroecke, Eva Demesmaeker, Jeroen Hofmans, Louis Van Dionant, Marijke Ceunen, Pascal Saenen, Yves Demanet, Valerie Hamelryck, Eunice Yahuma, Jan De Winne
Stemmen voor 18
Peggy Massien, Anne Mattot, Christophe Merckx, Pieter Busselot, Dieuwertje Poté, Hedwig Van Rossem, Johan Servé, Richard Severijns, Marc Snoeck, Amber Magnus, Anke Matthys, Arno Pirolo, Bram Vandenbroecke, Louis Van Dionant, Marijke Ceunen, Valerie Hamelryck, Eunice Yahuma, Bertrand Demiddeleer
Stemmen tegen 15
Mark Demesmaeker, Wim Demuylder, Dirk Van Heymbeeck, Nelly Lanis, Rogier Lindemans, Brigitte Moyson, Marc Picalausa, Marc Sluys, Sven Pletincx, André Gorgon, Benjamin Swalens, Eva Demesmaeker, Jeroen Hofmans, Pascal Saenen, Yves Demanet
Onthoudingen 0
Blanco stemmen 0
Ongeldige stemmen 0
2021_GR_00034 - Aanvullend politiereglement - Parkeerbeleid binnengebied Halle - Goedkeuring 2021_GR_00034 - Aanvullend politiereglement - Parkeerbeleid binnengebied Halle - Goedkeuring

Motivering

Advies en motivering

Zonale aanduiding van parkeerzones:

We stellen voor om de betalende en blauwe zones te signaleren aan de hand van aangepaste zonale verkeersborden ZE9a-ZE9a/aan de toegangs- en uitgangswegen van desbetreffende zones. Op locaties waar de zone te groot is, worden ter verduidelijking herhalingsborden aangebracht. In totaal onderscheiden we 5 zones: 

 1. Zone 1 (rode zone): betalend parkeerregime uitgezonderd bewoners
 2. Zone 2 (groene zone): betalend parkeerregime van maandag tot vrijdag uitgezonderd bewoners.
 3. Zone 3 (gele zone): betalend parkeerregime van maandag tot vrijdag.
 4. Zone 4 (Welkomstlaan) betalend parkeerregime van maandag tot vrijdag uitgezonderd bewoners.
 5. Zone 5 (blauwe zone) beperkte parkeertijd (schijf) uitgezonderd bewoners.

Dankzij de zonale aanduiding kunnen we het aantal verkeersborden in het binnengebied van Halle fors verminderen en ontstaat er een vereenvoudiging van de signalisatie. In totaal komt dit neer op een vermindering van 400 signalisatiepalen. 

Welke verkeersborden worden verwijderd?

 • Verkeersborden van parkeerplaatsen voor personenwagens

Alle signalisatiepalen met verkeersborden E9a-b en bijpassende onderborden worden verwijderd. We streven ernaar om zoveel mogelijk de signalisatiepalen en verkeersborden te recupereren en op te nemen in onze stock. 

 • Verkeersborden van parkeerplaatsen voor hulpverleners

Op Hals grondgebied zijn er 5 parkeerplaatsen voorbehouden voor hulpverleners: Molenborre (2), Slachthuisstraat (1), Possozplein (1) en Ninoofsesteenweg (1). Deze maatregel wordt gesignaleerd door verkeersborden E9b met onderbord met opschrift “houders gemeentelijke parkeerkaart thuiszorg”. Voor hulpverleners werd er een voordeliger tarief uitgewerkt voor de aankoop van een parkeerabonnement. Om die reden stellen we voor om eveneens de signalisatie van deze 5 parkeerplaatsen te verwijderen.

 • Afschaffing parkeervrije zone in het historisch stadscentrum

In het historisch stadscentrum is op heden een parkeervrije zone van kracht. Deze maatregel wordt gesignaleerd door verkeersborden ZE1 en ZE1/ aan de toegangs- en uitgangswegen van de zone. Aangezien we alle verkeersborden E9a-E9b zullen verwijderen, wordt deze parkeervrije zone overbodig. We stellen voor om deze maatregel af te schaffen en verkeersborden ZE1 en ZE1/ te verwijderen. 

Welke verkeersborden blijven staan?

 • Verkeersborden E1-E7 (parkeer en/of stilstaanverbod):

Alle huidige verkeersborden E1-E3-E5-E7 in het binnengebied blijven behouden zodat het duidelijk is waar men niet mag parkeren. Dit aantal is zeer beperkt. Op alle andere locaties is de Wegcode van kracht en hoeven er geen bijkomende verkeersborden worden aangebracht. Wildparkeren worden tegengegaan door infrastructurele ingrepen. 

 • Verkeersborden E9e (parkeren op berm):

In het binnengebied zijn er enkele locaties waar men op de berm mag parkeren. Deze maatregel wordt gesignaleerd door verkeersborden E9e met begin- en eindaanduiding. In het binnengebied zijn er drie locaties: F. Vandemaelestraat, Graankaai en Willamekaai. De laatste is een tijdelijke maatregel die van kracht is gedurende de werken van de Kanaalbruggen.  Op deze locaties blijven de verkeersborden E9e behouden, maar wordt er een onderbord voorzien met opschrift “Betalend Uitgezonderd bewoners”. In totaal zijn dit een 10-tal verkeersborden. 

 • Verkeersborden parkeerplaatsen voor personen met een handicap

Alle parkeerplaatsen voor personen met een handicap worden gesignaleerd door verkeersbord E9b met onderbord met rolstoelpictogram en lengteaanduiding 6 of 8 meter. Eveneens werden alle parkeerplaatsen voorzien van de nodige grondmarkering (blauwe + witte kader + rolstoelpictogram).

 • Shop en go parkeerplaatsen

Deze maatregel wordt gesignaleerd door verkeersbord E9b met onderbord “maximaal 30 minuten van maandag tot zaterdag van 9u tot 18u”. De concessiehouder voorziet eveneens ledbediening.

 • Parkeerplaatsen voor elektrische wagens

Deze maatregel wordt gesignaleerd door verkeersbord E9b met onderbord met oplaadpictogram en  opschrift “enkel tijdens opladen van elektrische voertuigen”. Eveneens werden deze parkeerplaatsen voorzien van de nodige grondmarkering (groene + witte kader + oplaadpictogram).

 • Parkeerplaatsen voorbehouden voor autodelen

Uitrol voorzien in 2021.

 • Verkeersborden parkeerplaatsen laad- en losplaats voor vrachtwagens

In totaal zijn er 7 laad- en losplaatsen voorzien voor leveranciers. Deze maatregel wordt gesignaleerd door verkeersbord E9c met onderbord met opschrift “Laad- en losplaats Maximaal 15 minuten” met begin- en eindaanduiding. 

We stellen voor om bijkomend een laad- en losplaats te voorzien in de V. Baetensstraat alwaar ook het parkeren voor trouwers werd voorbehouden. Deze maatregel wordt gesignaleerd met verkeersbord E9a met onderborden met opschrift “Laad- en losplaats Maximaal 15 minuten” en "Behalve op vrijdag tussen 13u en 16u en op zaterdag tussen 9u en 12u parkeerplaatsen voorbehouden voor trouwers met vergunning" met begin- en eindaanduiding.

 • Parkeerplaatsen voorbehouden voor trouwers 

In de V. Baetensstraat ter hoogte van het politiekantoor. 

 • Verkeersborden i.k.v. tweewekelijkse Voddekesmarkt

Op het Oudstrijdersplein, Minderbroederstraat, Volpestraat zijn er plooibare onderborden voorzien met opschrift “Betalend Uitgezonderd bewoners op donderdag van 5u tot 14u30”. Deze worden tweewekelijks opengezet in kader van de opstelling van de Voddekesmarkt. 

Er zijn twee opties: 

 1. Huidige verkeersborden behouden; 
 2. Huidige verkeersborden wegnemen cfr. voorstel van concessiehouder. In dit geval dient de uitvoerende ploeg tweewekelijks 48u op voorhand parkeerverbodsborden op voet te plaatsen.  
 • Verkeersborden i.k.v. wekelijks Markt

Op het Possozplein staan onderborden met opschrift “Betalend Uitgezonderd op donderdag van 5u tot 14u30 en op zaterdag van 5u tot 14u30”.

Er zijn twee opties: 

 1. Huidige verkeersborden behouden; 
 2. Huidige verkeersborden wegnemen cfr. voorstel van concessiehouder. In dit geval dient de uitvoerende ploeg wekelijks 48u op voorhand parkeerverbodsborden op voet te plaatsen. 

Bewegwijzering

In afwachting van een slimme parkeergeleiding worden de bestaande verkeersborden en wegwijzers F34 naar de parkings aangepast. Hiervoor worden stickers aangekocht. 

Juridische gronden

- Wet van 16 maart 1968 betreffende de politie over het wegverkeer.
- Koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg.
- Ministerieel besluit van 11 oktober 1976 houdende de minimum afmetingen en de bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens.
- Decreet lokaal bestuur van 22 december 2017.


Aanleiding en doel

Op 8 september 2020 keurde de gemeenteraad de principes goed voor een nieuw parkeerbeleid voor het binnengebied van Halle. De principes volgden uit de langetermijnvisie die de gemeenteraad op 27 juni 2017 goedkeurde en vormden de basis voor de concessieopdracht die op diezelfde gemeenteraad goedgekeurd werd. 

Op 15 december 2020 keurde de gemeenteraad het retributiereglement goed dat vanaf 2021 ingaat.

De concessiehouder bezorgde ons een signalisatievoorstel. Het signalisatievoorstel voldoet aan het basisbeginsel waarvan het nieuwe parkeerbeleid uitgaat, namelijk: eenvoudig, overzichtelijk en uniform parkeerbeleid. Er wordt gestreefd naar eenvoud door zowel de parkeerregimes als de zoneringen te beperken tot een minimum. De tarifering moet overzichtelijk zijn. Daarnaast beogen we een wildgroei van verkeerssignalisatie tegen te gaan en wordt wildparkeren tegengegaan door infrastructurele ingrepen.

De hoger genoemde principes werden concreet uitgewerkt in een signalisatieplan en aanvullend politiereglement. Het aanvullend politiereglement voor de binnenstad van Halle wordt als volgt gewijzigd.  

Besluit

De gemeenteraad beslist:

Artikel 1

1.1. Zone 1 (rode zone): Straten of pleinen met het betalend parkeerregime. Deze maatregel wordt gesignaleerd door verkeersborden ZE9a en ZE9a/ max 3,5t met opschrift “betalend uitgezonderd bewoners” aan alle toegangs- en uitgangswegen van de zone en parkeerautomaten.

Tot deze zone behoren: A. Ardevelstraat, Arkenvest, V. Baetensstraat (incl. parking bufferbekken), Baron Jacquesstraat, Basiliekstraat, Beertsestraat (deel A. Demaeghtlaan-Bergensesteenweg), Beestenmarkt, Bergensesteenweg (deel Bevrijdingsplein -Basiliekstraat), Zuster Bernardastraat, Brusselsesteenweg (deel A. Demaeghtlaan - Klinkaert), Dekenstraat, Groebegrachtstraat, Leeuwenstraat, Leide (zonder parking), Meiboom, Minderbroederstraat, Molenborre, Ninoofsesteenweg (deel A. Demaeghtlaan-Beestenmarkt), Oudstrijdersplein, Poststraat, M. Senciestraat, Slachthuisstraat (incl. parking), Sint-Katharinavest, Vuurkruisenstraat (incl. parking), Joseph Possozplein, L. Theunckensstraat, L. Thevenetlaan, T. Van Ruycheveltstraat, Vanden Eeckhoudtstraat, M.-J. van den Weghestraat, Vestingstraat, Volpestraat, Vondel.

1.2. Deze maatregel wordt gesignaleerd door verkeersbord ZE9a max 3,5t met opschrift “betalend uitgezonderd bewoners” (begin zone) op volgende locaties:

 • Parking Leide (uitrit)
 • Parking De Bres (uitrit via Senciestraat)
 • Senciestraat
 • Parking De Bres (2e uitrit Senciestraat)
 • Possozplein thv rotonde
 • Leide thv rotonde
 • Bergensesteenweg thv huisnummer 99
 • J. Michelstraat met de Brusselsesteenweg
 • Brusselsesteenweg komende van de A. Demaeghtlaan

1.3. Deze maatregel wordt gesignaleerd door verkeersbord ZE9a/ max 3,5t met opschrift “betalend uitgezonderd bewoners” (einde zone) op volgende locaties:

 • Parking Leide (inrit)
 • Senciestraat 2
 • Parking De Bres (inrit Senciestraat)
 • Kleine parking De Bres (inrit via Senciestraat)
 • Possozplein thv rotonde
 • Leide thv rotonde
 • Bergensesteenweg thv  huisnummer 88
 • Parking Bresweg kruispunt met de Brusselsesteenweg

1.4. Deze maatregel wordt gesignaleerd door verkeersbord ZE9a max 3,5t met opschrift “betalend uitgezonderd bewoners” (herhaling zone) op volgende locaties:

 • Leide
 • Bergensesteenweg na kruispunt Poststraat
 • Bergensesteenweg 37
 • Leeuwenstraat met Oudstrijdersplein
 • Minderbroederstraat met Oudstrijdersplein
 • Z. Bernardstraat kruispunt met de Sint-Katharinavest
 • Groebegrachtstraat
 • Brusselsesteenweg 39
 • Dekenstraat thv huisnummer 13
 • Ninoofsesteenweg 41

Artikel 2

2.1. Zone 2A (groene zone): Straten of pleinen met het betalend parkeerregime. Deze maatregel wordt gesignaleerd door verkeersborden ZE9a en ZE9a/ max 3,5t met opschrift “betalend uitgezonderd bewoners” aan alle toegangs- en uitgangswegen van de zone en parkeerautomaten.

Tot deze zone behoren: A. Demaeghtlaan, Graankaai, Nederhem, Scheepswerfkaai (deel J. Michelstraat-Belsack), F. Vandemaelestraat, L. Thibautstraat, Suikerkaai, Willamekaai.

2.2. Deze maatregel wordt gesignaleerd door verkeersbord ZE9a max 3,5t met opschrift “betalend uitgezonderd bewoners” (begin zone) op volgende locaties:

 • Uitrit parking Willamekaai
 • Parking Leide (uitrit)
 • Parking De Bres (uitrit via Slingerweg)
 • Parking De Bres (uitrit via Senciestraat)
 • Fons Vandemaelestraat komende van Sasbrug
 • A. Demaeghtlaan tegenover huisnummer 7
 • René Deboecklaan
 • A. Demaeghtlaan komende van Bevrijdingsplein
 • Beertsestraat met de A. Demaeghtlaan
 • Ziekenhuislaan met de A. Demaeghtlaan
 • Fabriekstraat met de A. Demaeghtlaan
 • L. Vanbeverenstraat met de A. Demaeghtlaan
 • Ninoofsesteenweg met de A. Demaeghtlaan
 • Willamekaai na kruispunt met Slingerweg
 • Graankaai thv rotonde
 • Nederhem kruispunt met de Spoorwegstraat
 • Graankaai komende van Bospoortbrug
 • Sint-Rochusstraat thv stationsplein

2.3. Deze maatregel wordt gesignaleerd door verkeersbord ZE9a/ max 3,5t met opschrift “betalend uitgezonderd bewoners” (einde zone) op volgende locaties:

 • Fons Vandemaelestraat komende van Scheepswerfkaai
 • Parking Willamekaai
 • Scheepswerfkaai
 • A. Demaeghtlaan thv 7 
 • A. Demaeghtlaan rechtover 307
 • Beertsestraat met de A. Demaeghtlaan
 • Ziekenhuislaan met de A. Demaeghtlaan
 • Fabriekstraat met de A. Demaeghtlaan
 • L. Vanbeverenstraat met de A. Demaeghtlaan
 • Ninoofsesteenweg met de A. Demaeghtlaan
 • Willamekaai voor kp Slingerweg
 • Willamekaai thv 10
 • Nederhem kruispunt met de Spoorwegstraat
 • Sint-Rochusstraat thv stationsplein

2.4. Deze maatregel wordt gesignaleerd door verkeersbord ZE9a max 3,5t met opschrift “betalend uitgezonderd bewoners” (herhaling zone) op volgende locaties:

 1. Scheepswerfkaai kruispunt met de F. Vandemaelestraat
 2. L. Thibautstraat 43
 3. Willamekaai na “waggelbrug” 

2.5. Zone 2B (groene zone – gearceerde parkings): Straten of pleinen met het betalend parkeerregime. Deze maatregel wordt gesignaleerd door verkeersborden ZE9a en ZE9a/ max 3,5t met opschrift “betalend uitgezonderd bewoners” aan alle toegangs- en uitgangswegen van de zone en parkeerautomaten.

Tot deze zone behoren: Bresweg, Parking De Bres, Parking De Leide, Parking Station (Vandenpeereboomstraat), Parking L. Thibautstraat, parkings "klaar" en parking "atletiekpiste”.

2.6. Deze maatregel wordt gesignaleerd door verkeersbord ZE9a max 3,5t met opschrift “betalend van maandag tot vrijdag uitgezonderd bewoners” (begin zone) op volgende locaties:

 • Inrit parking Bresweg
 • Inrit parking De Bres via Slingerweg
 • Inritten Parking De Bres via Senciestraat
 • Inrit parking De Leide
 • Inritten parking station (Vandenpeereboomstraat)
 • Inrit parking L. Thibautstraat
 • Inrit parking “atletiekpiste
 • Inrit parking Klaar

2.7. Deze maatregel wordt gesignaleerd door verkeersbord ZE9a/ max 3,5t met opschrift “betalend van maandag tot vrijdag uitgezonderd bewoners” (einde zone) op volgende locaties:

 • Uitrit parking Bresweg
 • Uitrit parking De Bres via Slingerweg
 • Uitritten Parking De Bres via Senciestraat
 • Uitrit parking De Leide
 • Uitrit parking station (Vandenpeereboomstraat)
 • Uitrit parking L. Thibautstraat
 • Uitrit parking “atletiekpiste
 • Uitrit parking Klaar

Artikel 3

3.1. Zone 3 (gele zone): Straten of pleinen met betalend parkeerregime en specifieke regeling voor inwoners van Halle (“Hallekaart”). Deze maatregel wordt gesignaleerd door verkeersborden ZE9a en ZE9a/ max 3,5t met opschrift “betalend van maandag tot vrijdag” aan alle toegangs- en uitgangswegen van de zone en parkeerautomaten. 

Tot deze zone behoren: Parking oud stadsmagazijn (Suikerkaai), parking Nederhem en Spoorwegstraat.

3.2. Deze maatregel wordt gesignaleerd door verkeersbord ZE9a max 3,5t met opschrift “betalend van maandag tot vrijdag” (begin zone) op volgende locaties:

 • Hooiblok kruispunt met de Spoorwegstraat
 • Ronde Meers kruispunt met de Spoorwegstraat
 • Spoorwegstraat
 • Nederhem richting parking Nederhem

3.3. Deze maatregel wordt gesignaleerd door verkeersbord ZE9a/ max 3,5t met opschrift “betalend van maandag tot vrijdag” (einde zone) op volgende locaties:

 • Hooiblok kruispunt met de Spoorwegstraat
 • Ronde Meers kruispunt met de Spoorwegstraat
 • Spoorwegstraat
 • Nederhem na parking Nederhem richting Graankaai

Artikel 4

4.1. Zone 4 (Welkomstlaan): Straten of pleinen met het betalend parkeerregime, dat pas ingang zal vinden vanaf de ingebruikname van de parkeertoren gerealiseerd door de NMBS aan het station van Halle. Deze maatregel wordt gesignaleerd door verkeersborden ZE9a en ZE9a/ max 3,5t met opschrift “betalend van maandag tot vrijdag uitgezonderd bewoners” aan alle toegangs- en uitgangswegen van de zone.

Tot deze zone behoren: Welkomstlaan (deel E. Nerincxstraat-E. Ysayestraat en deel Albertstraat-E. Ysayestraat).

Gaat pas van kracht na realisatie van de parkeertoren van de NMBS.

4.2. Deze maatregel wordt gesignaleerd door verkeersbord ZE9a max 3,5t met opschrift “betalend van maandag tot vrijdag uitgezonderd bewoners” (begin zone) op volgende locaties:

 • Welkomstlaan kruispunt met de Bleukenstraat
 • Welkomstlaan kruispunt met de Villalaan
 • Welkomstlaan kruispunt met de E. Nerincxstraat
 • Welkomstlaan kruispunt met Abeelenveld

4.3. Deze maatregel wordt gesignaleerd door verkeersbord ZE9a/ max 3,5t met opschrift “betalend van maandag tot vrijdag uitgezonderd bewoners” (einde zone) op volgende locaties:

 • Welkomstlaan kruispunt met de Bleukenstraat
 • Welkomstlaan kruispunt met de Villalaan
 • Welkomstlaan kruispunt met de E. Nerincxstraat
 • Welkomstlaan kruispunt met Abeelenveld

4.3. Deze maatregel wordt gesignaleerd door verkeersbord ZE9a max 3,5t met opschrift “betalend van maandag tot vrijdag uitgezonderd bewoners” (herhaling zone) op volgende locaties:

 • Welkomstlaan 

Artikel 5

5.1. Zone 5 (blauwe zone): Parkeren in blauwe zone met beperkte parkeertijd waar het gebruik van de Europees erkende parkeerschijf verplicht is. Behalve wanneer bijzondere voorwaarden zijn aangebracht op de signalisatie, is het gebruik van de parkeerschijf in de blauwe zone voorgeschreven van 09.00 u tot 18.00 u op alle dagen behalve zon- en feestdagen en 11 juli en voor een maximum parkeerduur van 2 uren. Deze maatregel wordt gesignaleerd door verkeersborden ZE9a GVIIbT en ZE9a GVIIbT/ max 3,5t met opschrift “uitgezonderd bewoners” aan alle toegangs- en uitgangswegen van de zone.

Tot deze zone behoren:

subzone 5.1.: Hooiblok, Kanaalbrugstraat, Lecocqstraat, Linnenweide, Mayenmeers, Ronde Meers, Steenkoolstraat 

subzone 5.2. : Abeelenveld, Acacialaan, Albertstraat, Balthazarstraat, Biezeweide (deel Albertstraat-Brouwerijstraat), Broekborre, Dynastieplein, Edmond Nerincxstraat, E. Tinelstraat, Eikenlaan, Eizingenstraat, Goudvinkenlaan, H. Quetstroeyelaan, Halleweg (deel St.-Rochusstraat-Goudvinkenlaan),  J. Petrestraat, Koning Boudewijnlaan, Koningin Elisabethlaan, Koningin Fabiolaan, Kardinaal Mercierplein, Karel Nerinckxlaan, Kluisstraat, L. Deboeckstraat, Lentelaan, Leopoldstraat, Lijsterlaan, Lindenlaan, M. Henriettesquare, Melkerijstraat, Nijvelsesteenweg (deel St.-Rochusstraat-Leopoldstraat), Nijverheidsstraat, P. Benoitstraat, Pastoor Bernaertsstraat, Prinses Paolalaan, Prins van Luiklaan, Platanenlaan, Sint-Annastraat, Servaislaan, Sint-Rochusstraat, Vandenpeereboomstraat (deel Vogelpers- Kornijkveld), Villalaan (deel Nijverheidsstraat-Lijsterlaan), Vogelpers, Werlstraat, Zomerlaan

5.2. Deze maatregel wordt gesignaleerd door verkeersbord ZE9a GVIIbT max 3,5t met opschrift “uitgezonderd bewoners” (begin zone) op volgende locaties:

 • Vandenpeereboomstraat tegenover 306 na kruispunt Kornijkveld
 • Brug over spoorweg
 • Lindenlaan 39
 • Platanenlaan 37
 • Eikenlaan thv huisnummer 27
 • K. Nerinckxlaan kruispunt R. Ghesquiereweg
 • Eizingenstraat kruispunt R. Ghesquiereweg
 • Abeelenveld kruispunt Welkomstlaan
 • Eizingenstraat thv 30
 • Welkomstlaan richting Villalaan
 • Villalaan thv 107
 • Lijsterlaan met de merellaan
 • Kwikstraatlaan met de Goudvinkenlaan
 • Halleweg thv 171
 • Leopoldstraat thv 39
 • Leopoldstraat thv Kreatos
 • Brouwerijstraat thv kruispunt Biezeweide
 • Jubellaan thv kruispunt Biezeweide
 • Klaprozenlaan thv kruispunt Biezeweide
 • Hooiblok kruispunt met de Spoorwegstraat
 • Ronde Meers kruispunt met de Spoorwegstraat
 • Vogelpers 130
 • K. Boudewijnlaan thv 25
 • Tulpenstraat kruispunt met de Zomerlaan
 • Sint-Rochusstraat thv stationsplein

5.2. Deze maatregel wordt gesignaleerd door verkeersbord ZE9a GVIIbT/ max 3,5t met opschrift “uitgezonderd bewoners” (einde zone) op volgende locaties:

 • Vandenpeereboomstraat thv 306 voor kruispunt Kornijkveld
 • Brug over spoorweg
 • Lindenlaan tegenover 39
 • Platanenlaan tegenover 37
 • Eikenlaan tegenover 27
 • K. Nerinckxlaan kruispunt R. Ghesquiereweg
 • Eizingenstraat kruispunt R. Ghesquiereweg
 • Abeelenveld kruispunt Welkomstlaan
 • Welkomstlaan kruispunt Villalaan
 • Eizingenstraat thv 19
 • Villalaan kruispunt Lijsterlaan
 • Lijsterlaan met de P. Bernaertsstraat
 • Zwaluwenlaan met de Goudvinkenlaan
 • Goudvinkenlaan thv 1
 • Leopoldstraat thv 46
 • Leopoldstraat thv Kreatos
 • P. Bernaertsstraat thv 100
 • Nijvelsesteenweg 135
 • Brouwerijstraat thv kruispunt Biezeweide
 • Kanaalbrugstraat
 • Ronde Meers kruispunt met de Spoorwegstraat
 • Vogelpers 132
 • K. Boudewijnlaan tegenover 25
 • Middenlaan kruispunt met de Lentelaan
 • Brouwerijstraat kruispunt met de Biezeweide
 • Sint-Rochusstraat thv stationsplein

5.3. Deze maatregel wordt gesignaleerd door verkeersbord ZE9a GVIIbT max 3,5t met opschrift “uitgezonderd bewoners” (herhaling zone) op volgende locaties:

 • Albertstraat thv 40
 • Parking hoek Halleweg
 • Nijvelsesteenweg thv bushalte
 • Nijvelsesteenweg 69
 • Biezeweide 60
 • H. Questroeyelaan
 • Dynastieplein thv Carrefour
 • E. Nerincxlaan thv 19
 • Nijverheidsstraat thv resto de kaai
 • Broekborre 175
 • K. Nerinckxlaan 90
 • K. Nerinckxlaan 95

Artikel 6

Volgende verkeerborden worden in de binnenstad verwijderd: 

 • Verkeersborden E9a-b en bijpassende onderborden (parkeerplaatsen voor personenwagens) met uitzondering van de verkeersborden opgenomen in Art. 7;
 • Verkeersborden E9a en bijpassende onderborden (parkeerplaatsen voor hulpverleners);
 • Verkeersborden ZE1 en ZE1/ (parkeervrije zone in het historisch stadscentrum);
 • Verkeersborden E9b met plooibare onderborden met opschrift “Betalend Uitgezonderd bewoners op donderdag van 5u tot 14u30” i.k.v. tweewekelijkse Voddekesmarkt (Oudstrijdersplein en omliggende straten);
 • Verkeersborden E9b met onderborden met opschrift “Betalend Uitgezonderd op donderdag van 5u tot 14u30 en op zaterdag van 5u tot 14u30” i.k.v. wekelijks Markt (Possozplein).

Artikel 7

Volgende verkeersborden worden in de binnenstad behouden: 

 • Verkeersborden E1-E7 (parkeer en/of stilstaanverbod);
 • Verkeersborden E9e (parkeer op berm);
 • Verkeersborden E9b met onderbord met rolstoelicoon en afstandsaanduiding (parkeerplaatsen voor personen met een handicap);
 • Verkeersborden E9b met onderbord “maximaal 30 minuten van maandag tot zaterdag van 9u tot 18u” (shop en go parkeerplaatsen);
 • Verkeersborden E9b met onderbord met oplaadicoon en opschrift “enkel tijden opladen van elektrische voertuigen”;
 • Verkeersborden E9b met onderbord met opschrift "deelauto" (parkeerplaatsen voor autodelen);
 • Verkeersborden E9c met onderbord met opschrift “laad- en losplaats maximaal 15 minuten” (laad en losplaats voor leveranciers);


Artikel 8

In de binnenstad worden er 44 parkeerplaatsen voorbehouden voor kort parkeren (shop en go). 

De maatregel wordt gesignaleerd door verkeersbord E9b met onderbord met opschrift "max. 30 minuten van maandag tot zaterdag van 9u tot 18u" op volgende locaties: 

  Nummer

  Straat

  Huisnummer

  1

  Brusselsesteenweg 

  45

  2

  Brusselsesteenweg 

  9

  3

  Ninoofsesteenweg

  63

  4

  Ninoofsesteenweg

  63

  5

  Ninoofsesteenweg

  8

  6

  Ninoofsesteenweg

  8

  7

  Beestenmarkt 

  7

  8

  Beestenmarkt 

  7

  9

  Beestenmarkt 

  9

  10

  Beestenmarkt 

  9

  11

  Beestenmarkt 

  9

  12

  Volpestraat

  42/44

  13

  Louis Theunckensstraat 

  16 (hoek Oudstrijdersplein)

  14

  Louis Theunckensstraat 

  4

  15

  Louis Theunckensstraat 

  2

  16

  Bergensesteenweg 

  60

  17

  Bergensesteenweg 

  60

  18

  Bergensesteenweg 

  60

  19

  Vandenpeereboomstraat 

  8

  20

  Vandenpeereboomstraat 

  8

  21

  Vandenpeereboomstraat 

  60

  22

  Sint Rochusstraat 

  131

  23

  Sint Rochusstraat 

  131

  24

  Sint Rochusstraat 

  126

  25

  Sint Rochusstraat 

  128

  26

  Sint Rochusstraat 

  24

  27

  Vuurkruisenstraat 

  11

  28

  Vuurkruisenstraat 

  11

  29

  Molenborre

  30

  30

  Molenborre

  30

  31

  Molenborre

  30

  32

  Basiliekstraat 

  139

  33

  Basiliekstraat 

  139

  34

  Bergensesteenweg 

  97

  35

  Bergensesteenweg 

  97

  36

  Victor Baetensstraat 

  13

  37

  Victor Baetensstraat 

  13

  38

  Possozplein

  2

  39

  Possozplein

  2

  40

  Possozplein

  2

  41

  Meiboom

  13

  42

  Meiboom

  15

  43

  Vanden Eeckhoudtstraat 

  40

  44

  Vanden Eeckhoudtstraat 

  38

Artikel 9

In de binnenstad wordt één bijkomende laad- en los parkeerplaats voorzien in de V. Baetensstraat. Dit brengt ons op een totaal van 8 parkeerplaatsen voorbehouden voor het laden en lossen:

 • Basiliekstraat: 1 plaats
 • Vuurkruisenstraat: 2 plaatsen
 • Molenborre: 1 plaats
 • Volpestraat: 1 plaats
 • Ninoofsesteenweg: 1 plaats
 • Brusselsesteenweg: 1 plaats
 • V. Baetensstraat: 1 plaats

Deze maatregel wordt gesignaleerd door verkeersbord E9c met onderbord met opschrift “Laad- en losplaats Maximaal 15 minuten” met begin- en eindaanduiding. Met uitzondering van de parkeerplaats in de V. Baetensstraat. Deze maatregel wordt gesignaleerd met verkeersbord E9a met onderborden met opschrift “Laad- en losplaats Maximaal 15 minuten” en "Behalve op vrijdag tussen 13u en 16u en op zaterdag tussen 9u en 12u parkeerplaatsen voorbehouden voor trouwers met vergunning" met begin- en eindaanduiding.

Artikel 10

In afwachting van een slimme parkeergeleiding worden de bestaande verkeersborden en wegwijzers F34 naar de parkings aangepast.

Artikel 11

Een afschrift van dit aanvullend politiereglement zal worden overgemaakt aan de bevoegde instanties en zal ter kennis worden gegeven aan de gouverneur en tevens zal worden voorzien in de voorgeschreven bekendmaking.