Terug
Gepubliceerd op 24/02/2021

2021_GR_00023 - Zuiderstraat-Fonteinstraat – erfdienstbaarheid ingevolge vergunning BL/2015/237 - ontwerpakte - Goedkeuring

Gemeenteraad
di 26/01/2021 - 20:00 Virtueel
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Bertrand Demiddeleer, Marc Snoeck, Peggy Massien, Dieuwertje Poté, Christophe Merckx, Johan Servé, Pieter Busselot, Anne Mattot, Hedwig Van Rossem, Marc Picalausa, Mark Demesmaeker, Wim Demuylder, Marc Sluys, Nelly Lanis, Dirk Van Heymbeeck, Brigitte Moyson, Rogier Lindemans, Richard Severijns, Sven Pletincx, Amber Magnus, André Gorgon, Anke Matthys, Arno Pirolo, Benjamin Swalens, Bram Vandenbroecke, Eva Demesmaeker, Jeroen Hofmans, Louis Van Dionant, Marijke Ceunen, Pascal Saenen, Yves Demanet, Valerie Hamelryck, Eunice Yahuma, Jan De Winne

Secretaris

Jan De Winne

Voorzitter

Bertrand Demiddeleer

Stemming op het agendapunt

2021_GR_00023 - Zuiderstraat-Fonteinstraat – erfdienstbaarheid ingevolge vergunning BL/2015/237 - ontwerpakte - Goedkeuring
Goedgekeurd

Aanwezig

Bertrand Demiddeleer, Marc Snoeck, Peggy Massien, Dieuwertje Poté, Christophe Merckx, Johan Servé, Pieter Busselot, Anne Mattot, Hedwig Van Rossem, Marc Picalausa, Mark Demesmaeker, Wim Demuylder, Marc Sluys, Nelly Lanis, Dirk Van Heymbeeck, Brigitte Moyson, Rogier Lindemans, Richard Severijns, Sven Pletincx, Amber Magnus, André Gorgon, Anke Matthys, Arno Pirolo, Benjamin Swalens, Bram Vandenbroecke, Eva Demesmaeker, Jeroen Hofmans, Louis Van Dionant, Marijke Ceunen, Pascal Saenen, Yves Demanet, Valerie Hamelryck, Eunice Yahuma, Jan De Winne
Stemmen voor 33
Mark Demesmaeker, Wim Demuylder, Dirk Van Heymbeeck, Nelly Lanis, Rogier Lindemans, Peggy Massien, Anne Mattot, Christophe Merckx, Brigitte Moyson, Pieter Busselot, Marc Picalausa, Dieuwertje Poté, Hedwig Van Rossem, Johan Servé, Richard Severijns, Marc Sluys, Marc Snoeck, Sven Pletincx, Amber Magnus, André Gorgon, Anke Matthys, Arno Pirolo, Benjamin Swalens, Bram Vandenbroecke, Eva Demesmaeker, Jeroen Hofmans, Louis Van Dionant, Marijke Ceunen, Pascal Saenen, Yves Demanet, Valerie Hamelryck, Eunice Yahuma, Bertrand Demiddeleer
Stemmen tegen 0
Onthoudingen 0
Blanco stemmen 0
Ongeldige stemmen 0
2021_GR_00023 - Zuiderstraat-Fonteinstraat – erfdienstbaarheid ingevolge vergunning BL/2015/237 - ontwerpakte - Goedkeuring 2021_GR_00023 - Zuiderstraat-Fonteinstraat – erfdienstbaarheid ingevolge vergunning BL/2015/237 - ontwerpakte - Goedkeuring

Motivering

Advies en motivering

In uitvoering van de vergunning met kenmerk BL/2015/237 dient een erfdienstbaarheid te worden gevestigd enerzijds voor de verlegde ingebuisde gracht op het perceel kadastraal gekend Halle 5, sectie C, 401A en anderzijds voor de aangelegde fietsersverbinding tussen de Zuiderstraat en de Fonteinstraat op hetzelfde perceel waarmee uitvoering wordt gegeven aan het gemeentelijk RUP Lembeek Dorp.

De erfdienstbaarheidszone voor de ondergrondse afwatering heeft een breedte van 4 meter met bovengrondse toegang en doorgang voor onderhoudswerken. Zo mogen boven de ingebuisde gracht o.a. geen gebouwen en beplantingen of werken worden aangelegd. De fietsverbinding heeft een breedte van twee meter en staat open voor alle gebruikers van het openbaar domein. De weg zal na de vestiging worden beheerd door de stad Halle (onderhoud, herstellingen en vrijwaring van de toegankelijkheid).

De aktekosten zijn zoals voorzien in de stedenbouwkundige vergunning ten laste van de bouwheer.

Er wordt voorgesteld het ontwerp van akte goed te keuren.

Juridische gronden

  • Artikel 41, 11° en 56, §1 decreet lokaal bestuur
  • RUP Lembeek Dorp
  • Vergunning BL/2015/237
  • Collegebesluit 4 december 2015
  • Raadsbesluit 22 maart 2016
  • Raadsbesluit 26 april 2016
  • Collegebesluit 8 januari 2021

Aanleiding en doel

Op 4 december 2015 werd een stedenbouwkundige vergunning afgeleverd voor de afbraak van oude woningen en de nieuwbouw van appartementen met ondergrondse parking en twee woningen op de braakliggende site gelegen tussen de Zuiderstraat en de Fonteinstraat in Lembeek.

In de vergunning met ref. BL/2015/237 werd onder meer bepaald dat de vergunningaanvrager moest voldoen aan de voorwaarden opgelegd in de collegebeslissing dd. 4 december 2015 (2015_CBS_00876). Zo werd bepaald dat de ingebuisde gracht op de site moest herlegd worden en dat hiervoor een erfdienstbaarheid moest worden gevestigd samen met een erfdienstbaarheid voor de in het RUP Lembeek Dorp voorziene fietsverbinding.

In zitting van 22 maart 2016 werd een eerste ontwerp van authentieke akte goedgekeurd door de gemeenteraad. In de daaropvolgende gemeenteraad werd de wijziging van de loop van de bestaande collectorleiding met het bestek goedgekeurd. Voor de wijzigingsakte was het wachten op de precieze ligging van de nieuwe verplaatste ingebuisde gracht en het aangepast opmetingsplan.

Begin 2020 werd het opmetingsplan opgeleverd waarna het notariaat het ontwerp van akte kon afwerken. Het ontwerp van akte werd recent ontvangen.

Adviezen

Financiële dienst Gunstig advies

Besluit

De gemeenteraad beslist:

Artikel 1

Het ontwerp van akte houdende enerzijds de vestiging van een erfdienstbaarheid voor de ondergrondse afwatering en anderzijds de publieke erfdienstbaarheid van doorgang voor een fietsersverbinding tussen de Zuiderstraat en de Fonteinstraat, beide gevestigd op het perceel kadastraal gekend Halle 5, sectie C, 401A, wordt goedgekeurd.