Terug
Gepubliceerd op 24/02/2021

2021_GR_00026 - Poolstok - Ondersteuning op vlak van Personeel en organisatie - Goedkeuring

Gemeenteraad
di 26/01/2021 - 20:00 Virtueel
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Bertrand Demiddeleer, Marc Snoeck, Peggy Massien, Dieuwertje Poté, Christophe Merckx, Johan Servé, Pieter Busselot, Anne Mattot, Hedwig Van Rossem, Marc Picalausa, Mark Demesmaeker, Wim Demuylder, Marc Sluys, Nelly Lanis, Dirk Van Heymbeeck, Brigitte Moyson, Rogier Lindemans, Richard Severijns, Sven Pletincx, Amber Magnus, André Gorgon, Anke Matthys, Arno Pirolo, Benjamin Swalens, Bram Vandenbroecke, Eva Demesmaeker, Jeroen Hofmans, Louis Van Dionant, Marijke Ceunen, Pascal Saenen, Yves Demanet, Valerie Hamelryck, Eunice Yahuma, Jan De Winne

Secretaris

Jan De Winne

Voorzitter

Bertrand Demiddeleer

Stemming op het agendapunt

2021_GR_00026 - Poolstok - Ondersteuning op vlak van Personeel en organisatie - Goedkeuring
Goedgekeurd

Aanwezig

Bertrand Demiddeleer, Marc Snoeck, Peggy Massien, Dieuwertje Poté, Christophe Merckx, Johan Servé, Pieter Busselot, Anne Mattot, Hedwig Van Rossem, Marc Picalausa, Mark Demesmaeker, Wim Demuylder, Marc Sluys, Nelly Lanis, Dirk Van Heymbeeck, Brigitte Moyson, Rogier Lindemans, Richard Severijns, Sven Pletincx, Amber Magnus, André Gorgon, Anke Matthys, Arno Pirolo, Benjamin Swalens, Bram Vandenbroecke, Eva Demesmaeker, Jeroen Hofmans, Louis Van Dionant, Marijke Ceunen, Pascal Saenen, Yves Demanet, Valerie Hamelryck, Eunice Yahuma, Jan De Winne
Stemmen voor 33
Mark Demesmaeker, Wim Demuylder, Dirk Van Heymbeeck, Nelly Lanis, Rogier Lindemans, Peggy Massien, Anne Mattot, Christophe Merckx, Brigitte Moyson, Pieter Busselot, Marc Picalausa, Dieuwertje Poté, Hedwig Van Rossem, Johan Servé, Richard Severijns, Marc Sluys, Marc Snoeck, Sven Pletincx, Amber Magnus, André Gorgon, Anke Matthys, Arno Pirolo, Benjamin Swalens, Bram Vandenbroecke, Eva Demesmaeker, Jeroen Hofmans, Louis Van Dionant, Marijke Ceunen, Pascal Saenen, Yves Demanet, Valerie Hamelryck, Eunice Yahuma, Bertrand Demiddeleer
Stemmen tegen 0
Onthoudingen 0
Blanco stemmen 0
Ongeldige stemmen 0
2021_GR_00026 - Poolstok - Ondersteuning op vlak van Personeel en organisatie - Goedkeuring 2021_GR_00026 - Poolstok - Ondersteuning op vlak van Personeel en organisatie - Goedkeuring

Motivering

Advies en motivering

Indien wij gebruik maken van het aanbod van Poolstok voor het vervullen van een behoefte of nood wordt per dossier waarvoor wij afnemen van hun aanbod een dossier ter goedkeuring voorgelegd aan het bevoegde orgaan. Dit dossier bevat steeds de overwegingen  waarom wij intekenen op een raamovereenkomst onderhandeld door Poolstok, de geraamde kostprijs en de doorlooptijd.

Intussen werken wij samen met Poolstok voor

- oudplacemant: wettelijke verplichting bij ontslag van werknemers

- selectie: uitvoeren van assessments

- evaluatie decretale graden

- consultancy: inzetten van extern personeel voor een specifieke opdracht

- organisatieontwikkeling: uitvoeren van benchmark - sceening werking - doorlichting diensten

- uitzendarbeid: woonzorgcentrum

- vorming en opleiding: sterk leiderschap voor alle leidinggevenden, goodhabitz, ...

- coaching: sterk leiderschap voor de leden van het MAT

De samenwerking met Poolstok wordt als zeer positief ervaren. Binnen de door hen afgesloten raamovereenkomsten hebben wij de keuze om een beroep te doen op die aanbieder die het nauwste aansluit bij onze noden.
De firma 's waarmee Poolstok  raamovereenkomsten afsluit hebben de overeenkomst  geen lagere prijs of extra kortingen aan te bieden buiten de raamovereenkomst om.  Concreet wil dit zeggen dat als wij de firma 's rechtstreeks zouden aanschrijven zij ons nooit een lagere prijs mogen aanbieden dan deze in het raamcontract met Poolstok. Doen ze dit wel dan moeten zij deze korting ook aanbieden via de raamovereenkomst van Poolstok.

Er wordt voorgesteld om kennis te nemen van de wijze van samenwerking met Poolstok en goedkeuring te verlenen tot de verderzetting van deze samenwerking voor het aanbod Personeel en Organisatie. 

Juridische gronden

Het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, meer bepaald artikel 56, betreffende de bevoegdheden van het college van burgemeester en schepenen.

De wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van bestuurshandelingen, en latere wijzigingen.

Het Bestuursdecreet van 7 december 2018.

Het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, meer bepaald artikels 326 tot en met 341 betreffende het bestuurlijk toezicht.

De wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake overheidsopdrachten, bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten en concessies, en latere wijzigingen.

De wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten, meer bepaald artikel 92 (de geraamde waarde excl. btw bereikt de drempel van € 30.000,00 niet).

Het koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten, en latere wijzigingen.

Het koninklijk besluit van 18 april 2017 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke sectoren, en latere wijzigingen.

Besluit van de gemeenteraad van 27/01/2007 met betrekking tot de toetreding tot Jobpunt Vlaanderen.

Besluit van de OCMW Raad van 8/6/2010 met betrekking tot Jobpunt Vlaanderen.

Besluit college van burgemeester en schepenen van 8 januari 2021.

Aanleiding en doel

In respectievelijk 2007 en 2010 traden de Stad Halle en OCMW Halle toe als aandeelhouder bij Jobpunt Vlaanderen (het huidige Poolstok).

Jobpunt Vlaanderen werd in het leven geroepen om te vermijden dat alle openbare besturen een officiële offerte moesten uitschrijven voor het aanstellen van een erkend selectiebureau. Zij stond in voor een Europese aanbesteding met een aantal erkende selectiebureaus, sloten een raamcontracten af en bedongen kortingen. Als vennoot van Jobpunt Vlaanderen kunnen wij afnemen van deze raamcontracten. Dit is kostenbesparend en zorgt voor een neutraal advies en kwaliteitsbewaking.

Door de jaren heen is het aanbod van Jobpunt Vlaanderen sterk geëvolueerd. De naam Jobpunt Vlaanderen werd gewijzigd naar Poolstok en zij geven intussen ondersteuning op het vlak van Personeel en Organisatie. Concreet is hun aanbod de afgelopen jaren stelselmatig uitgebreid en bieden zij nu ondersteuning voor:

  • Selectie (technieken, tools, Assesments, testing, ….)
  • Welzijn van de werknemer
  • Diversiteit
  • Uitzendarbeid
  • Outplacement
  • Communicatie
  • Organisatieontwikkeling (optimalisatie, veranderingsmanagement, …)
  • Consultancy en evidence-base HR
  • Vorming en opleiding
  • Coaching

Gezien deze sterke evolutie is het aangewezen de gemeenteraad hiervan in kennis te stellen en haar goedkeuring te vragen ten aanzien van de verderzetting van de gehanteerde werkwijze. 

Adviezen

Financiële dienst Gunstig advies

De nodige kredieten zijn voorzien in het meerjarenplan.

Besluit

De gemeenteraad beslist:

Artikel 1

De gemeenteraad neemt kennis van de geëvolueerde samenwerking met Poolstok en de gehanteerde werkwijze en verleent haar goedkeuring hieromtrent.