Terug
Gepubliceerd op 24/02/2021

2021_GR_00025 - BPA Stroppen - Ruilovereenkomst ontsluitingsweg - Goedkeuring

Gemeenteraad
di 26/01/2021 - 20:00 Virtueel
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Bertrand Demiddeleer, Marc Snoeck, Peggy Massien, Dieuwertje Poté, Christophe Merckx, Johan Servé, Pieter Busselot, Anne Mattot, Hedwig Van Rossem, Marc Picalausa, Mark Demesmaeker, Wim Demuylder, Marc Sluys, Nelly Lanis, Dirk Van Heymbeeck, Brigitte Moyson, Rogier Lindemans, Richard Severijns, Sven Pletincx, Amber Magnus, André Gorgon, Anke Matthys, Arno Pirolo, Benjamin Swalens, Bram Vandenbroecke, Eva Demesmaeker, Jeroen Hofmans, Louis Van Dionant, Marijke Ceunen, Pascal Saenen, Yves Demanet, Valerie Hamelryck, Eunice Yahuma, Jan De Winne

Secretaris

Jan De Winne

Voorzitter

Bertrand Demiddeleer

Stemming op het agendapunt

2021_GR_00025 - BPA Stroppen - Ruilovereenkomst ontsluitingsweg - Goedkeuring
Goedgekeurd

Aanwezig

Bertrand Demiddeleer, Marc Snoeck, Peggy Massien, Dieuwertje Poté, Christophe Merckx, Johan Servé, Pieter Busselot, Anne Mattot, Hedwig Van Rossem, Marc Picalausa, Mark Demesmaeker, Wim Demuylder, Marc Sluys, Nelly Lanis, Dirk Van Heymbeeck, Brigitte Moyson, Rogier Lindemans, Richard Severijns, Sven Pletincx, Amber Magnus, André Gorgon, Anke Matthys, Arno Pirolo, Benjamin Swalens, Bram Vandenbroecke, Eva Demesmaeker, Jeroen Hofmans, Louis Van Dionant, Marijke Ceunen, Pascal Saenen, Yves Demanet, Valerie Hamelryck, Eunice Yahuma, Jan De Winne
Stemmen voor 33
Mark Demesmaeker, Wim Demuylder, Dirk Van Heymbeeck, Nelly Lanis, Rogier Lindemans, Peggy Massien, Anne Mattot, Christophe Merckx, Brigitte Moyson, Pieter Busselot, Marc Picalausa, Dieuwertje Poté, Hedwig Van Rossem, Johan Servé, Richard Severijns, Marc Sluys, Marc Snoeck, Sven Pletincx, Amber Magnus, André Gorgon, Anke Matthys, Arno Pirolo, Benjamin Swalens, Bram Vandenbroecke, Eva Demesmaeker, Jeroen Hofmans, Louis Van Dionant, Marijke Ceunen, Pascal Saenen, Yves Demanet, Valerie Hamelryck, Eunice Yahuma, Bertrand Demiddeleer
Stemmen tegen 0
Onthoudingen 0
Blanco stemmen 0
Ongeldige stemmen 0
2021_GR_00025 - BPA Stroppen - Ruilovereenkomst ontsluitingsweg - Goedkeuring 2021_GR_00025 - BPA Stroppen - Ruilovereenkomst ontsluitingsweg - Goedkeuring

Motivering

Advies en motivering

Aangezien een minnelijke regeling tussen partijen mogelijk is voor de verwerving van het gedeelte van het perceel 263M (met loods) van NV VLG Support dat nodig is voor de aanleg van de nieuwe Stroppenweg, wordt een minnelijke regeling nagestreefd door de stad als alternatief op onteigening conform het BPA.

De ruil geschiedt ten algemene nutte en streeft zowel de ontwikkeling van publieke infrastructuur door de stad Halle na (de nieuw aan te leggen Stroppenweg) teneinde het BPA te realiseren, als een kwalitatieve ontwikkeling (van onder meer de industrieterreinen van NV VLG Support) binnen een context van een goede plaatselijke ruimtelijke ordening die weliswaar wordt bewerkstelligd door een private partij doch waarvan de kwaliteit van de ontwikkeling tevens het algemeen belang van het stedelijk milieu bevordert.

In plaats van het beoogde gedeelte van het perceel 263M en de loods eerst in globo te verwerven van NV VLG Support voor de aanleg van de nieuwe Stroppenweg tegen een vergoeding, om daarna de restanten van de percelen van de Stad die niet gebruikt worden voor de aanleg van de nieuwe Stroppenweg te verkopen aan NV VLG Support, en dus twee overeenkomsten tot stand te brengen, is het juridisch eenvoudiger om toepassing te maken van het Burgerlijk Wetboek, Boek III, Titel VII. Ruil.

Concreet gaat het om de ruil van:

 • het perceel   palend aan de Brusselsesteenweg te Halle, kadastraal gekend onder Afdeling 1 Sectie M, nr. 263M voor de oppervlakte van een deel van de grond en de loods van circa 1236 m², heden in volle eigendom van NV VLG Support en na toepassing van de ruil van stad Halle.

En

 • De restanten na aanleg van de nieuwe Stroppenweg van de percelen palend aan de Brusselsesteenweg te Halle, kadastraal gekend onder Afdeling 1, Sectie M:
  1. nr. 259E voor een oppervlakte van circa 135m²,
  2. nr. 259F, voor een oppervlakte van circa 135m²,
  3. nr. 259G, voor een oppervlakte van circa 140m²,
  4. nr. 259H, voor een oppervlakte van circa 150m²,
  5. nr. 259T, voor een oppervlakte van circa 150m²,
  6. nr. 259K, voor een oppervlakte van circa 150m²,
  7. nr. 259L, voor een oppervlakte van circa 160m²,
  8. nr. 259M, voor een oppervlakte van circa 135m²,

heden in volle eigendom van Stad Halle en na toepassing van de ruil van NV VLG Support.

De ruil resulteert conform het proces-verbaal van opmeting en splitsing in:

 • loten 1 en 2 (totaal 12a 36ca 02dma) die vanaf de inwerkingtreding van de ruilovereenkomst in volle eigendom zullen toebehoren aan de stad Halle, en
 • loten 4 en 5 (totaal 4a 87ca 04dma)  die vanaf de inwerkingtreding van de ruilovereenkomst in volle eigendom zullen toebehoren aan NV VLG Support.

Partijen komen overeen dat de ruil wordt gerealiseerd zonder oplegsom.

De kosten rechten en erelonen van de notariële akte zijn voor elk de helft.

De ruil vindt plaats onder de volgende opschortende voorwaarde, waarbij de overeenkomst wordt opgeschort tot het vervuld zijn van de in tijd laatste opschortende voorwaarde:

 • Van het bekomen van een planologisch attest door NV VLG Support met betrekking tot het perceel gelegen te Halle kadastraal gekend onder Afdeling 1 Sectie M, nr. 269F, 263 M (deel) en M 260c.
 • Van het bekomen van een omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen door NV VLG Support met betrekking tot het perceel gelegen te Halle kadastraal gekend onder Afdeling 1 Sectie M, nr. 269F,  263 M (deel) en M 260c. NV VLG Support verbindt zich ertoe om deze omgevingsvergunning aan te vragen binnen een termijn van drie maanden na het bekomen van het planologisch attest. 
 • Van de goedkeuring van deze ruilovereenkomst door de gemeenteraad van de stad Halle.

Indien de opschortende voorwaarden niet zijn vervuld binnen de 18 maanden na ondertekening van deze overeenkomst, komt de overeenkomst te vervallen, behoudens andersluidende afspraak tussen partijen.

De stad Halle behoudt evenwel haar volle beoordelingsbevoegdheid voor de beoordeling van aanvragen voor het verkrijgen van een planologisch attest of een omgevingsvergunning.

De ruilovereenkomst wordt ter goedkeuring voorgelegd aan de gemeenteraad.

Juridische gronden

 • Burgerlijk Wetboek, Boek III, Titel VII. Ruil.
 • Artikel 41, lid 2, 11° decreet lokaal bestuur
 • Collegebesluiten 10 juni 2016 en 8 januari 2021.

Aanleiding en doel

Het Bijzonder Plan van Aanleg (BPA) Stroppen Halle, goedgekeurd op 25 juni 2009, voorziet in een hele wegenisroute (de nieuwe Stroppenweg), waarbij de gebieden die nog niet tot de openbare wegenis behoren, zullen worden ingelijfd tot openbare wegenis via afstand, onteigening of verwerving.

Stad Halle wenst het industriegebied gelegen langs de oostelijke kant van de Brusselsesteenweg te Halle conform het BPA te ontsluiten en zal de hiervoor uitgetekende wegenisroute aanleggen. Hiervoor werden door de stad reeds een aantal nodige percelen verworven, met name de percelen met huizen gelegen langs de Brusselsesteenweg kadastraal gekend als Afdeling 1, Sectie M, nr. 250 E, 259F, 259G, 259H, 259T, 259K, 259L, 259M.

Er resteert nog één perceel circa van 13680 m², kadastraal gekend onder Afdeling 1, Sectie M, nr. 263M in eigendom van NV VLG Support waarvan de stad een gedeelte van 1236 m² minnelijk wenst te verwerven voor de aanleg van de (nieuwe) Stroppenweg, samen met de daarop aanwezige loods.

NV VLG Support is vandaag eigenaar van percelen kadastraal gekend onder Afdeling 1, Sectie M. nr. 263M en 269F.

Het bedrijf ligt verspreid over deze percelen die verschillende bestemmingen hebben:

 • Ten zuiden van de nieuwe aan te leggen Stroppenweg, heeft het perceel 263M  van NV VLG Support als bestemming 'zone voor gemengde functies';
 • Ten noorden van de nieuwe aan te leggen Stroppenweg, heeft het perceel 263M van NV VLG Support als bestemming 'zone voor lokale bedrijvigheid';
 • Ten noorden van het perceel 263M is het perceel 269F gelegen van NV VLG Support, waarvan een gedeelte nog de bestemming groenbuffer heeft volgens het Gewestplan. Dit werd niet gewijzigd in het BPA Stroppen Halle.
 • Ten noorden van de groenbuffer, heeft de rest van het perceel 269F van NV VLG Support een bestemming als 'zone voor industriegebied'.

De percelen van NV VLG Support worden onderbroken door een groenbuffer, waarvan het college van burgemeester en schepenen reeds in haar besluit van 10 juni 2016 principieel heeft aangenomen dat de bestemmingswijziging van de buffer te verantwoorden is. De buffer heeft vandaag immers geen nut meer want het vormt geen groenverbinding meer naar de open ruimte tussen Kanaal Brussel-Charleroi en een grootschalig landbouwgebied tussen Halle en Sint-Pieters-Leeuw. Bovendien is de buffer gelegen tussen een zone voor industrie en een zone voor lokale bedrijvigheid (twee verenigbare bestemmingen), waardoor het haar functie en doel als scheiding tussen twee onverenigbare bestemmingen aan nut verliest.

Zo zou ook in uitvoering van de aanleg van de wegenisroute Stroppen Halle volgens het BPA, de weg eveneens de percelen van NV VLG Support onderbreken. De weg zou immers doorheen de loods op perceel 263M lopen en het perceel in twee delen scheiden, waardoor het deel dat ten zuiden van de weg zou komen te liggen, onbruikbaar wordt voor de bedrijfsvoering. NV VLG Support zal de bedrijfsactiviteiten op de percelen moeten herschikken ten noorden van de (nieuwe) stroppenweg. NV VLG Support heeft daarom ook interesse in de aanliggende percelen verworven door stad Halle (Afdeling 1, Sectie M, nr. 259E, 259F, 259G, 259H, 259T, 259K, 259L en 259M) en wenst de restanten van deze percelen die niet gebruikt worden door de stad voor de aanleg van de nieuwe Stroppenweg te verwerven.

Adviezen

Financiële dienst Gunstig advies

Er zijn in de AMJP voldoende kredieten voorzien voor de aktekosten op sleutel ST-01190-61300020-hiver.

Besluit

De gemeenteraad beslist:

Artikel 1

De ruilovereenkomst wordt goedgekeurd betreffende de ruil van het perceel   palend aan de Brusselsesteenweg te Halle, kadastraal gekend onder Afdeling 1 Sectie M, nr. 263M voor de oppervlakte van een deel van de grond en de loods van circa 1236 m², heden in volle eigendom van NV VLG Support met de restanten van de percelen palend aan de Brusselsesteenweg te Halle, kadastraal gekend onder Afdeling 1, Sectie M, nr. 259E, nr. 259F, nr. 259G, nr. 259H, nr. 259T, nr. 259K, nr. 259L, nr. 259M.

De ruil resulteert, conform het proces-verbaal van opmeting en splitsing, en na het vervullen van de opschortende voorwaarden, in loten 1 en 2 die vanaf de inwerkingtreding van de ruilovereenkomst in volle eigendom zullen toebehoren aan de stad Halle en loten 4 en 5 die vanaf de inwerkingtreding van de ruilovereenkomst in volle eigendom zullen toebehoren aan NV VLG Support.