Terug
Gepubliceerd op 24/02/2021

2021_GR_00022 - Lembeek-Noord – verkoop perceel Halle 1, sectie E, 113G2 - ontwerpakte - Goedkeuring

Gemeenteraad
di 26/01/2021 - 20:00 Virtueel
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Bertrand Demiddeleer, Marc Snoeck, Peggy Massien, Dieuwertje Poté, Christophe Merckx, Johan Servé, Pieter Busselot, Anne Mattot, Hedwig Van Rossem, Marc Picalausa, Mark Demesmaeker, Wim Demuylder, Marc Sluys, Nelly Lanis, Dirk Van Heymbeeck, Brigitte Moyson, Rogier Lindemans, Richard Severijns, Sven Pletincx, Amber Magnus, André Gorgon, Anke Matthys, Arno Pirolo, Benjamin Swalens, Bram Vandenbroecke, Eva Demesmaeker, Jeroen Hofmans, Louis Van Dionant, Marijke Ceunen, Pascal Saenen, Yves Demanet, Valerie Hamelryck, Eunice Yahuma, Jan De Winne

Secretaris

Jan De Winne

Voorzitter

Bertrand Demiddeleer

Stemming op het agendapunt

2021_GR_00022 - Lembeek-Noord – verkoop perceel Halle 1, sectie E, 113G2 - ontwerpakte - Goedkeuring
Goedgekeurd

Aanwezig

Bertrand Demiddeleer, Marc Snoeck, Peggy Massien, Dieuwertje Poté, Christophe Merckx, Johan Servé, Pieter Busselot, Anne Mattot, Hedwig Van Rossem, Marc Picalausa, Mark Demesmaeker, Wim Demuylder, Marc Sluys, Nelly Lanis, Dirk Van Heymbeeck, Brigitte Moyson, Rogier Lindemans, Richard Severijns, Sven Pletincx, Amber Magnus, André Gorgon, Anke Matthys, Arno Pirolo, Benjamin Swalens, Bram Vandenbroecke, Eva Demesmaeker, Jeroen Hofmans, Louis Van Dionant, Marijke Ceunen, Pascal Saenen, Yves Demanet, Valerie Hamelryck, Eunice Yahuma, Jan De Winne
Stemmen voor 33
Mark Demesmaeker, Wim Demuylder, Dirk Van Heymbeeck, Nelly Lanis, Rogier Lindemans, Peggy Massien, Anne Mattot, Christophe Merckx, Brigitte Moyson, Pieter Busselot, Marc Picalausa, Dieuwertje Poté, Hedwig Van Rossem, Johan Servé, Richard Severijns, Marc Sluys, Marc Snoeck, Sven Pletincx, Amber Magnus, André Gorgon, Anke Matthys, Arno Pirolo, Benjamin Swalens, Bram Vandenbroecke, Eva Demesmaeker, Jeroen Hofmans, Louis Van Dionant, Marijke Ceunen, Pascal Saenen, Yves Demanet, Valerie Hamelryck, Eunice Yahuma, Bertrand Demiddeleer
Stemmen tegen 0
Onthoudingen 0
Blanco stemmen 0
Ongeldige stemmen 0
2021_GR_00022 - Lembeek-Noord – verkoop perceel Halle 1, sectie E, 113G2 - ontwerpakte - Goedkeuring 2021_GR_00022 - Lembeek-Noord – verkoop perceel Halle 1, sectie E, 113G2 - ontwerpakte - Goedkeuring

Motivering

Advies en motivering

Het perceel Halle 1, sectie E, 113G2 heeft een oppervlakte na opmeting van 42,59m². Het perceeltje heeft de vorm van smalle driehoek en is gelegen in het provinciaal RUP Lembeek-Noord. De bestemming van deze grond in dit RUP is bepaald als “gemengd regionaal bedrijventerrein”. Resolve NV is akkoord met een prijs van 105 euro per m² ofwel 4471,95 euro voor het geheel.

Omdat dit kleine restperceel geen enkel nut meer heeft voor de stad Halle en omdat Resolve NV intussen alle omliggende gronden heeft verworven is het in het kader van de goede ruimtelijke ordening aanvaardbaar om dit perceeltje onderhands te verkopen aan Resolve NV.

Er wordt voorgesteld de ontwerpakte goed te keuren.

Juridische gronden

  • Artikel 41, 11° en 56, §1 decreet lokaal bestuur
  • PRUP Lembeek-Noord
  • Collegebesluiten 11 december 2020 en 8 januari 2021.

Aanleiding en doel

Recent is het provinciaal RUP Lembeek-Noord in werking getreden. Dit RUP heeft enerzijds als doel om een regionaal bedrijventerrein te realiseren en anderzijds de ontwikkeling van een natuurgebied voor waterbeheersing nabij de dorpskom van Lembeek.

Resolve NV wenst het kleine restperceeltje Halle 1, sectie E, 113G2 aan te kopen. Dit kleine perceeltje werd destijds onteigend door de stad Halle ingevolge het toenmalige BPA Lembeek-Noord voor de aanleg van de toenmalige geplande wegenis. Dit stuk van de wegenis werd echter nooit gerealiseerd. Het perceel vandaag kadastraal gekend Halle 1, sectie E, 113F2 werd toen ook onteigend en maakt vandaag wel nog deel uit van de huidige Noorderstraat. Resolve NV wenst deze grond ook te verwerven maar dat kan pas van zodra dit stuk Noorderstraat is opgeheven als gemeenteweg. Resolve NV wil echter graag al overgaan tot de aankoop van het perceeltje 113G2.

Hiertoe werd een ontwerp van akte opgemaakt.

Adviezen

Financiële dienst Gunstig advies

De nodige kredieten zijn voorzien op vernoemde registratiesleutels.

Besluit

De gemeenteraad beslist:

Artikel 1

Het ontwerp van akte houdende de verkoop van het perceeltje Halle 1, sectie E, 113G2 gelegen in het PRUP Lembeek-Noord voor de prijs van 4471,95 euro aan Resolve NV wordt goedgekeurd.