Terug
Gepubliceerd op 24/02/2021

2021_GR_00027 - Externe ondersteuning - Stadsontwikkeling - Aanstelling externe consultant voor opvang van afwezigheden binnen de sector - Goedkeuring

Gemeenteraad
di 26/01/2021 - 20:00 Virtueel
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Bertrand Demiddeleer, Marc Snoeck, Peggy Massien, Dieuwertje Poté, Christophe Merckx, Johan Servé, Pieter Busselot, Anne Mattot, Hedwig Van Rossem, Marc Picalausa, Mark Demesmaeker, Wim Demuylder, Marc Sluys, Nelly Lanis, Dirk Van Heymbeeck, Brigitte Moyson, Rogier Lindemans, Richard Severijns, Sven Pletincx, Amber Magnus, André Gorgon, Anke Matthys, Arno Pirolo, Benjamin Swalens, Bram Vandenbroecke, Eva Demesmaeker, Jeroen Hofmans, Louis Van Dionant, Marijke Ceunen, Pascal Saenen, Yves Demanet, Valerie Hamelryck, Eunice Yahuma, Jan De Winne

Secretaris

Jan De Winne

Voorzitter

Bertrand Demiddeleer

Stemming op het agendapunt

2021_GR_00027 - Externe ondersteuning - Stadsontwikkeling - Aanstelling externe consultant voor opvang van afwezigheden binnen de sector - Goedkeuring
Goedgekeurd

Aanwezig

Bertrand Demiddeleer, Marc Snoeck, Peggy Massien, Dieuwertje Poté, Christophe Merckx, Johan Servé, Pieter Busselot, Anne Mattot, Hedwig Van Rossem, Marc Picalausa, Mark Demesmaeker, Wim Demuylder, Marc Sluys, Nelly Lanis, Dirk Van Heymbeeck, Brigitte Moyson, Rogier Lindemans, Richard Severijns, Sven Pletincx, Amber Magnus, André Gorgon, Anke Matthys, Arno Pirolo, Benjamin Swalens, Bram Vandenbroecke, Eva Demesmaeker, Jeroen Hofmans, Louis Van Dionant, Marijke Ceunen, Pascal Saenen, Yves Demanet, Valerie Hamelryck, Eunice Yahuma, Jan De Winne
Stemmen voor 19
Peggy Massien, Anne Mattot, Christophe Merckx, Pieter Busselot, Marc Picalausa, Dieuwertje Poté, Hedwig Van Rossem, Johan Servé, Richard Severijns, Marc Snoeck, Amber Magnus, Anke Matthys, Arno Pirolo, Bram Vandenbroecke, Louis Van Dionant, Marijke Ceunen, Valerie Hamelryck, Eunice Yahuma, Bertrand Demiddeleer
Stemmen tegen 12
Mark Demesmaeker, Wim Demuylder, Dirk Van Heymbeeck, Nelly Lanis, Rogier Lindemans, Brigitte Moyson, Marc Sluys, Sven Pletincx, André Gorgon, Benjamin Swalens, Eva Demesmaeker, Jeroen Hofmans
Onthoudingen 2
Pascal Saenen, Yves Demanet
Blanco stemmen 0
Ongeldige stemmen 0
2021_GR_00027 - Externe ondersteuning - Stadsontwikkeling - Aanstelling externe consultant voor opvang van afwezigheden binnen de sector - Goedkeuring 2021_GR_00027 - Externe ondersteuning - Stadsontwikkeling - Aanstelling externe consultant voor opvang van afwezigheden binnen de sector - Goedkeuring

Motivering

Advies en motivering

Stad Halle is aandeelhouder van Poolstok (Jobpunt Vlaanderen). Via dit aandeelhouderschap zijn wij in de mogelijkheid om via raamovereenkomsten samenwerkingen af te sluiten met externe firma 's die onder meer instaan voor consultancy.

In 2020 werd er reeds een samenwerking opgezet met Mondea via een raamovereenkomst van Poolstok, met als doel op korte termijn te kunnen anticiperen op een aantal tekorten binnen de personeelsbezetting. Het College verleende haar goedkeuring hieromtrent (zie documenten in bijlage). 

Daarnaast werd door het College beslist om, aanvullend bij het advies van de interimmanager, een benchmarkonderzoek te laten uitvoeren zodat, op basis van het advies en de resultaten van de benchmark, een nieuwe structuur kan uitgetekend worden en kan overgegaan worden tot aanwerving voor invulling van de vacante functies. 

In afwachting van dit onderzoek en het uittekenen van de structuur stellen wij voor de samenwerking met Mondea, via de raamovereenkomst van Poolstok, verder te zetten in 2021.

Poolstok bezorgde ons een offerte omtrent de verderzetting van de opdracht en samenwerkingsovereenkomst met Mondea ( zie bijlage) voor 2021.

Het voorstel is om gedurende de periode van 1/1/2021-31/12/2021  consultants in te schakelen die elk worden ingeschakeld voor hun expertise (enerzijds dagelijkse leiding, anderzijds projectopvolging). Zij zullen alternerend aanwezig zijn gedurende 5 dagen per week. 

Gezien het een uitbreiding/verderzetting betreft van de werking in 2020 en gezien de totale kostprijs is het de bevoegdheid van de gemeenteraad om deze samenwerking goed te keuren.

Van zodra een organisatiestructuur is vastgelegd en er een definitieve invulling is voorzien zal de samenwerking met Mondea stopgezet worden.  Daarnaast voorzien wij, in kader van transparantie en opvolging, een driemaandelijkse feedback in de commissie stadsontwikkeling mbt de stand van zaken van het project en de inschakeling van de consultants. 

Aan de raad wordt bijgevolg voorgesteld de verdere inschakeling van de consultants, cfr het voorstel van Poolstok, goed te keuren.

Juridische gronden

Rechtspositieregeling van de stad Halle

Goedgekeurde personeelsformatie stad Halle

Wet op de overheidsopdrachten

Besluit college van burgemeester en schepenen van 8 januari 2021

Aanleiding en doel

In mei werd een interim-manager aangesteld voor de sector stadsontwikkeling. De basistaak van deze interim manager was de opmaak van een visietekst met betrekking tot de nieuwe organisatiestructuur van de hele sector (toekomst). De opdracht van deze interim-manager werd reeds in november afgerond, vroeger dan initieel voorzien. De interim-manager verleende zijn advies om de komende periode vooral in te zetten op expertise.

In juni besliste de clusterverantwoordelijke openbaar domein om onze organisatie te verlaten. 

Door deze evoluties ontbreken op dit moment in de sector een aantal belangrijke schakels op vlak van dagelijkse leiding van de sector en op het vlak van projectmanagement.

Gezien het aangewezen is eerst een volledig nieuwe organisatiestructuur vast te leggen voordat we overgaan tot aanwerving van een nieuwe clusterverantwoordelijke en directeur is het voorstel om de vacante functies van clusterverantwoordelijke openbaar domein en directeur in te vullen door middel van de inschakeling van een externe consultant.

Deze externe consultant zal de dagelijkse leiding en het projectmanagement opnemen en ondersteuning bieden bij de implementatie van de toekomstige structuur voor de sector stadsontwikkeling.

Adviezen

Financiële dienst Gunstig onder voorwaarden

Er is 230 000 euro krediet voorzien in 2021 op registratiesleutel ST-61399999-01120-VanessaB (erelonen voor prestaties van derden). Indien noodzakelijk dient er een verschuiving te gebeuren van de voorziene personeelsbudgetten.


Besluit

De gemeenteraad beslist:

Artikel 1

De gemeenteraad keurt de samenwerking met Mondea betreffende de inschakeling van consultants goed, via de raamovereenkomst van Poolstok, voor de periode van 1 januari tot en met 31 december 2021.