Terug
Gepubliceerd op 24/02/2021

2021_GR_00028 - Nominatieve subsidies - Vaststelling - Goedkeuring

Gemeenteraad
di 26/01/2021 - 20:00 Virtueel
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Bertrand Demiddeleer, Marc Snoeck, Peggy Massien, Dieuwertje Poté, Christophe Merckx, Johan Servé, Pieter Busselot, Anne Mattot, Hedwig Van Rossem, Marc Picalausa, Mark Demesmaeker, Wim Demuylder, Marc Sluys, Nelly Lanis, Dirk Van Heymbeeck, Brigitte Moyson, Rogier Lindemans, Richard Severijns, Sven Pletincx, Amber Magnus, André Gorgon, Anke Matthys, Arno Pirolo, Benjamin Swalens, Bram Vandenbroecke, Eva Demesmaeker, Jeroen Hofmans, Louis Van Dionant, Marijke Ceunen, Pascal Saenen, Yves Demanet, Valerie Hamelryck, Eunice Yahuma, Jan De Winne

Secretaris

Jan De Winne

Voorzitter

Bertrand Demiddeleer

Stemming op het agendapunt

2021_GR_00028 - Nominatieve subsidies - Vaststelling - Goedkeuring
Goedgekeurd

Aanwezig

Bertrand Demiddeleer, Marc Snoeck, Peggy Massien, Dieuwertje Poté, Christophe Merckx, Johan Servé, Pieter Busselot, Anne Mattot, Hedwig Van Rossem, Marc Picalausa, Mark Demesmaeker, Wim Demuylder, Marc Sluys, Nelly Lanis, Dirk Van Heymbeeck, Brigitte Moyson, Rogier Lindemans, Richard Severijns, Sven Pletincx, Amber Magnus, André Gorgon, Anke Matthys, Arno Pirolo, Benjamin Swalens, Bram Vandenbroecke, Eva Demesmaeker, Jeroen Hofmans, Louis Van Dionant, Marijke Ceunen, Pascal Saenen, Yves Demanet, Valerie Hamelryck, Eunice Yahuma, Jan De Winne
Stemmen voor 18
Peggy Massien, Anne Mattot, Christophe Merckx, Pieter Busselot, Dieuwertje Poté, Hedwig Van Rossem, Johan Servé, Richard Severijns, Marc Snoeck, Amber Magnus, Anke Matthys, Arno Pirolo, Bram Vandenbroecke, Louis Van Dionant, Marijke Ceunen, Valerie Hamelryck, Eunice Yahuma, Bertrand Demiddeleer
Stemmen tegen 2
André Gorgon, Pascal Saenen
Onthoudingen 13
Mark Demesmaeker, Wim Demuylder, Dirk Van Heymbeeck, Nelly Lanis, Rogier Lindemans, Brigitte Moyson, Marc Picalausa, Marc Sluys, Sven Pletincx, Benjamin Swalens, Eva Demesmaeker, Jeroen Hofmans, Yves Demanet
Blanco stemmen 0
Ongeldige stemmen 0
2021_GR_00028 - Nominatieve subsidies - Vaststelling - Goedkeuring 2021_GR_00028 - Nominatieve subsidies - Vaststelling - Goedkeuring

Motivering

Advies en motivering

Het betreft de toelage aan de moskee voor het werkingsjaar 2020 die jaarlijks uitbetaald wordt conform eerdere beslissingen tot wanneer de Moskee Arrahman Halle vzw erkend is door de Vlaamse overheid én een subsidie ontvangt van een andere overheid.

De raad keurt de nominatieve toelagen goed zoals die voorzien zijn in het meerjarenplan.

Juridische gronden

Het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur en uitvoeringsbesluiten.

Het bestuursdecreet en uitvoeringsbesluiten.

Het besluit van de Vlaamse regering van 30 maart 2018 over de beleids- en beheerscyclus van de lokale en provinciale besturen..

Het ministerieel besluit van 26 juni 2018 tot vaststelling van de modellen en de nadere voorschriften van de beleidsrapporten, rekeningenstelsels en de digitale rapportering van de beleids- en beheerscyclus van de lokale en provinciale besturen.

De omzendbrief van de Vlaamse Regering KB/ABB 2019/4 van 3 mei 2019 betreffende de strategische meerjarenplannen 2020 -2025 van de lokale en provinciale besturen volgens de beleids- en beheerscyclus.

Beslissing college van burgemeester en schepenen van 8 januari 2021. 


Aanleiding en doel

Voor de bevoegdheid tot het toekennen van subsidies dient teruggevallen te worden op de artikelen 41, 2de lid, 23° en 78, 2de lid, 17° van het Decreet over het Lokale Bestuur. Deze artikelen bepalen dat de bevoegdheid voor “het toekennen van nominatieve subsidies” toekomt aan de raad. De raad moet dus een besluit nemen tot nominatieve toekenning van elke subsidie afzonderlijk.

Volgens het oude besluit van de Vlaamse Regering (BVR) BBC (dd. 25/6/2010) maakte de lijst met nominatief toegekende subsidies integraal deel uit van de beleidsnota van het budget (cf. art. 16, 6° BVR BBC). Deze lijst met nominatieve subsidies in het budget hield eigenlijk (impliciet) de beslissing van de gemeenteraad in tot toekenning van die subsidies. Vooraleer over te gaan tot uitbetaling van deze subsidies, werd nog een collegebeslissing genomen maar deze mocht niet afwijken van de bedragen en begunstigden, opgenomen in deze lijst. In het nieuwe BVR BBC (dd. 30/3/2018) wordt deze lijst niet meer opgenomen als onderdeel van het meerjarenplan. In de documentatie bij het (aangepast) meerjarenplan (wat niet hetzelfde is als de toelichting van het meerjarenplan) moet echter wel een overzicht worden opgenomen van de toegestane werkings- en investeringssubsidies (dit zijn alle ramingen op MAR 649 en 664) (cf. art. 4, 1ste lid, 3° van het MB BBC). Dat betekent dus ook sommige  nominatieve toelagen. Dat overzicht houdt echter niet langer een beslissing in, maar is louter informatief.

Het feit dat er niet meer met dergelijke lijst gewerkt wordt maakt het eenvoudiger voor een bestuur om subsidies aan te passen, zonder dat dit andere aanpassingen (MJP) tot gevolg heeft. De lijst die in BBC2020 nog bestaat is een lijst van alle subsidies, onderdeel van de documentatie. M.a.w. de nominatieve subsidies (en subsidiereglementen) moeten natuurlijk goedgekeurd worden, maar dit zijn losse beslissingen en maken an sich geen onderdeel meer uit van een lijst.

Met deze beslissing keurt de gemeenteraad een nominatieve toelage goed aan de vernoemde verenigingen.

Besluit

De gemeenteraad beslist:

Artikel 1

De raad keurt volgende nominatieve subsidie goed aan:

Moskee Arrahman Halle vzw: 4.464,00 euro

Deze mag door het schepencollege worden betaalbaar gesteld in de loop van 2021.