Terug
Gepubliceerd op 24/02/2021

2021_GR_00024 - Gebouwencomplex Roggemanskaai 8 - Onderhandse verkoop - Goedkeuring

Gemeenteraad
di 26/01/2021 - 20:00 Virtueel
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Bertrand Demiddeleer, Marc Snoeck, Peggy Massien, Dieuwertje Poté, Christophe Merckx, Johan Servé, Pieter Busselot, Anne Mattot, Hedwig Van Rossem, Marc Picalausa, Mark Demesmaeker, Wim Demuylder, Marc Sluys, Nelly Lanis, Dirk Van Heymbeeck, Brigitte Moyson, Rogier Lindemans, Richard Severijns, Sven Pletincx, Amber Magnus, André Gorgon, Anke Matthys, Arno Pirolo, Benjamin Swalens, Bram Vandenbroecke, Eva Demesmaeker, Jeroen Hofmans, Louis Van Dionant, Marijke Ceunen, Pascal Saenen, Yves Demanet, Valerie Hamelryck, Eunice Yahuma, Jan De Winne

Secretaris

Jan De Winne

Voorzitter

Bertrand Demiddeleer

Stemming op het agendapunt

2021_GR_00024 - Gebouwencomplex Roggemanskaai 8 - Onderhandse verkoop - Goedkeuring
Goedgekeurd

Aanwezig

Bertrand Demiddeleer, Marc Snoeck, Peggy Massien, Dieuwertje Poté, Christophe Merckx, Johan Servé, Pieter Busselot, Anne Mattot, Hedwig Van Rossem, Marc Picalausa, Mark Demesmaeker, Wim Demuylder, Marc Sluys, Nelly Lanis, Dirk Van Heymbeeck, Brigitte Moyson, Rogier Lindemans, Richard Severijns, Sven Pletincx, Amber Magnus, André Gorgon, Anke Matthys, Arno Pirolo, Benjamin Swalens, Bram Vandenbroecke, Eva Demesmaeker, Jeroen Hofmans, Louis Van Dionant, Marijke Ceunen, Pascal Saenen, Yves Demanet, Valerie Hamelryck, Eunice Yahuma, Jan De Winne
Stemmen voor 33
Mark Demesmaeker, Wim Demuylder, Dirk Van Heymbeeck, Nelly Lanis, Rogier Lindemans, Peggy Massien, Anne Mattot, Christophe Merckx, Brigitte Moyson, Pieter Busselot, Marc Picalausa, Dieuwertje Poté, Hedwig Van Rossem, Johan Servé, Richard Severijns, Marc Sluys, Marc Snoeck, Sven Pletincx, Amber Magnus, André Gorgon, Anke Matthys, Arno Pirolo, Benjamin Swalens, Bram Vandenbroecke, Eva Demesmaeker, Jeroen Hofmans, Louis Van Dionant, Marijke Ceunen, Pascal Saenen, Yves Demanet, Valerie Hamelryck, Eunice Yahuma, Bertrand Demiddeleer
Stemmen tegen 0
Onthoudingen 0
Blanco stemmen 0
Ongeldige stemmen 0
2021_GR_00024 - Gebouwencomplex Roggemanskaai 8 - Onderhandse verkoop - Goedkeuring 2021_GR_00024 - Gebouwencomplex Roggemanskaai 8 - Onderhandse verkoop - Goedkeuring

Motivering

Advies en motivering

Er werd een bod ontvangen ten bedrage van 240.000 euro uitgebracht door de heren Abrams, Marechal en Van Zeebroeck en een bod ten bedrage van 550.000 euro uitgebracht door Phenix Group BV. Het bod van 240.000 euro voldoet niet aan de geschatte waarde en kan bijgevolg niet in aanmerking worden genomen. Er wordt voorgesteld het goed toe te kennen aan de hoogste bieder voor de prijs van 550.000 euro.

De kandidaat-koper met het hoogste bod wordt uitgenodigd een onderhandse verkoopovereenkomst te tekenen en een provisie te betalen ter voldoening van de registratierechten en aktekosten (inclusief de kosten voor publiciteit en leveringskosten), dewelke vastgesteld zijn op 12% van de verkoopprijs. 

De onderhandse verkoopovereenkomst wordt ter goedkeuring voorgelegd aan de gemeenteraad. Het conformiteitsattest van de stookolietank, de keuring van de elektrische installatie en het EPC-attest zijn aangevraagd. Deze technische gegevens maken geen bijzondere voorwaarden van de verkoop uit en worden nog aangevuld in de overeenkomst. De notariële akte wordt uiterlijk vier maanden na de ondertekening van de onderhandse verkoopovereenkomst ondertekend. De akte zal dezelfde voorwaarden bevatten als bepaald in de onderhandse verkoopovereenkomst en wordt niet afzonderlijk voorgelegd aan de gemeenteraad.

Juridische gronden

  • Omzendbrief KB/ABB 2019/3
  • Collegebesluit 30 maart 2018
  • Collegebesluit 24 mei 2019
  • Collegebesluit 31 juli 2020.
  • Raadsbesluit 8 september 2020
  • Artikel 41, tweede lid, 11° decreet lokaal bestuur
  • BPA Roggemanskaai
  • Collegebesluit 8 januari 2021

Aanleiding en doel

Op 8 september 2020 besloot de gemeenteraad om een deel van het perceel Halle 4, sectie C, 193L afgebeeld als lot 1 op het opmetingsplan dd. 7 november 2019 met gebouwencomplex en een grondoppervlakte van 2.400m² te koop te stellen. Het lot met gereserveerde perceelidentificatienummer sectie C, 193P P0000 is gelegen in BPA Roggemanskaai en heeft bestemming KMO-zone. In het raadsbesluit van 8 september werd ook bepaald dat de waarde zoals geschat in het schattingsverslag gehanteerd zou worden als minimumprijs conform de omzendbrief KB/ABB 2019/3 over transacties van onroerende goederen door lokale besturen.

Er werden verschillende bezoekdagen georganiseerd om de site te bezichtigen en er werd voldoende publiciteit gevoerd (aanplakking ter plaatse en in het stadhuis, publicatie op website van de stad Halle en immobiliënwebsites) om de mededinging optimaal te laten spelen. 

De kandidaat-kopers konden ten laatste een bod uitbrengen op 21 december 2020. Er werden twee biedingen ontvangen.

Adviezen

Financiële dienst Gunstig advies

Er is in de AMJP in dienstjaar 2021 een ontvangst van 480.000 euro voorzien voor deze verkoop op registratiesleutel ST-22100000-00500-hiverna0.

Besluit

De gemeenteraad beslist:

Artikel 1

Er wordt kennis genomen van de biedingen voor het lot 1 afgebeeld op het opmetingsplan dd. 7 november 2019 met een grondoppervlakte van 2.400m² en met gereserveerd perceelsidentificatienummer Halle 4, sectie C, 193 P P0000.

Artikel 2

Het bod ten bedrage van 550.000 euro uitgebracht door Phenix Group BV wordt aanvaard.

Artikel 3

De onderhandse verkoopovereenkomst houdende de verkoop van het lot 1 met gereserveerd perceelsidentificatienummer Halle 4, sectie C, 193 P P0000 wordt goedgekeurd.