Terug
Gepubliceerd op 24/02/2021

2021_GR_00015 - Schoolondersteuning Halle - Overheidsopdracht - "Organiseren van trajecten in basis en/of secundair onderwijs in Halle met het oog op de aanpak van probleemgedrag van leerlingen, het bevorderen van een positief schoolklimaat, verminderen van schooluitval en definitieve schooluitsluiting.” - Bestek, raming en wijze van gunnen. - Goedkeuring

Gemeenteraad
di 26/01/2021 - 20:00 Virtueel
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Bertrand Demiddeleer, Marc Snoeck, Peggy Massien, Dieuwertje Poté, Christophe Merckx, Johan Servé, Pieter Busselot, Anne Mattot, Hedwig Van Rossem, Marc Picalausa, Mark Demesmaeker, Wim Demuylder, Marc Sluys, Nelly Lanis, Dirk Van Heymbeeck, Brigitte Moyson, Rogier Lindemans, Richard Severijns, Sven Pletincx, Amber Magnus, André Gorgon, Anke Matthys, Arno Pirolo, Benjamin Swalens, Bram Vandenbroecke, Eva Demesmaeker, Jeroen Hofmans, Louis Van Dionant, Marijke Ceunen, Pascal Saenen, Yves Demanet, Valerie Hamelryck, Eunice Yahuma, Jan De Winne

Secretaris

Jan De Winne

Voorzitter

Bertrand Demiddeleer

Stemming op het agendapunt

2021_GR_00015 - Schoolondersteuning Halle - Overheidsopdracht - "Organiseren van trajecten in basis en/of secundair onderwijs in Halle met het oog op de aanpak van probleemgedrag van leerlingen, het bevorderen van een positief schoolklimaat, verminderen van schooluitval en definitieve schooluitsluiting.” - Bestek, raming en wijze van gunnen. - Goedkeuring
Goedgekeurd

Aanwezig

Bertrand Demiddeleer, Marc Snoeck, Peggy Massien, Dieuwertje Poté, Christophe Merckx, Johan Servé, Pieter Busselot, Anne Mattot, Hedwig Van Rossem, Marc Picalausa, Mark Demesmaeker, Wim Demuylder, Marc Sluys, Nelly Lanis, Dirk Van Heymbeeck, Brigitte Moyson, Rogier Lindemans, Richard Severijns, Sven Pletincx, Amber Magnus, André Gorgon, Anke Matthys, Arno Pirolo, Benjamin Swalens, Bram Vandenbroecke, Eva Demesmaeker, Jeroen Hofmans, Louis Van Dionant, Marijke Ceunen, Pascal Saenen, Yves Demanet, Valerie Hamelryck, Eunice Yahuma, Jan De Winne
Stemmen voor 19
Peggy Massien, Anne Mattot, Christophe Merckx, Pieter Busselot, Marc Picalausa, Dieuwertje Poté, Hedwig Van Rossem, Johan Servé, Richard Severijns, Marc Snoeck, Amber Magnus, Anke Matthys, Arno Pirolo, Bram Vandenbroecke, Louis Van Dionant, Marijke Ceunen, Valerie Hamelryck, Eunice Yahuma, Bertrand Demiddeleer
Stemmen tegen 13
Mark Demesmaeker, Wim Demuylder, Dirk Van Heymbeeck, Nelly Lanis, Rogier Lindemans, Brigitte Moyson, Marc Sluys, Sven Pletincx, André Gorgon, Benjamin Swalens, Eva Demesmaeker, Jeroen Hofmans, Pascal Saenen
Onthoudingen 1
Yves Demanet
Blanco stemmen 0
Ongeldige stemmen 0
2021_GR_00015 - Schoolondersteuning Halle - Overheidsopdracht - "Organiseren van trajecten in basis en/of secundair onderwijs in Halle met het oog op de aanpak van probleemgedrag van leerlingen, het bevorderen van een positief schoolklimaat, verminderen van schooluitval en definitieve schooluitsluiting.” - Bestek, raming en wijze van gunnen. - Goedkeuring 2021_GR_00015 - Schoolondersteuning Halle - Overheidsopdracht - "Organiseren van trajecten in basis en/of secundair onderwijs in Halle met het oog op de aanpak van probleemgedrag van leerlingen, het bevorderen van een positief schoolklimaat, verminderen van schooluitval en definitieve schooluitsluiting.” - Bestek, raming en wijze van gunnen. - Goedkeuring

Motivering

Advies en motivering

In het kader van de opdracht “Overheidsopdracht - Organiseren van trajecten in basis en/of secundair onderwijs in Halle met het oog op de aanpak van probleemgedrag van leerlingen, het bevorderen van een positief schoolklimaat, verminderen van schooluitval en definitieve schooluitsluiting” werd een bestek met nr. 2020255 opgesteld door Facility - cluster Aankoop.

Deze opdracht is opgedeeld in volgende percelen:

  • Perceel 1 (deelproject 1 - lager onderwijs), raming: € 100.000,00 (vrijgesteld van btw).
  • Perceel 2 (deelproject 2 - secundair onderwijs), raming: € 273.840,00 (vrijgesteld van btw).

De totale uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op € 373.840,00 (vrijgesteld van btw). Percelen 1 en 2 worden afgesloten voor een duur van 48 maanden.

Er wordt voorgesteld de opdracht te gunnen bij wijze van de onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking.

Juridische gronden

Het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, meer bepaald artikels 40 en 41, betreffende de bevoegdheden van de gemeenteraad. 

De wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van bestuurshandelingen en latere wijzigingen. 

Het Bestuursdecreet van 7 december 2018. 

Het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, meer bepaald artikels 326 tot en met 341 betreffende het bestuurlijk toezicht.

De wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake overheidsopdrachten, bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten en concessies, en latere wijzigingen. 

De wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten, meer bepaald artikel 89, § 1, 2° (het geraamde bedrag excl. btw bereikt de drempel van € 750.000,00 niet). 

Het Koninklijk Besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten en latere wijzigingen. 

Het Koninklijk Besluit van 18 april 2017 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke sectoren en latere wijzigingen. 

Beslissing college van burgemeester en schepenen van 18 december 2020. 

Aanleiding en doel

Halle is een belangrijke onderwijsstad. De stad Halle organiseert geen eigen regulier gemeentelijk onderwijs meer, maar voert (mede daardoor) wel een sterke regierol inzake onderwijs. 

Momenteel wordt in Halle NAFT georganiseerd voor het secundair onderwijs. In bijlage is de goedkeuring van de gemeenteraad dd. 28/01/2020 betreffende de samenwerkingsovereenkomst tussen de stad Halle, Arktos vzw Vlaams-Brabant en Groep Intro vzw Vlaams-Brabant voor de werking van NAFT 2020 toegevoegd, alsook de goedkeuring van het schepencollege dd. 13/11/2020 voor de verlenging van de werking van NAFT  tot 30/06/2021. 

Het stadsbestuur wenst in Halle schoolondersteunende trajecten in het secundair onderwijs verder te zetten en een uitbreiding naar het basisonderwijs. Het doel is de aanpak van probleemgedrag van leerlingen, het bevorderen van een positief schoolklimaat voor kinderen en jongeren en het voorkomen van schooluitval en definitieve schooluitsluiting.

Voor schoolondersteunende projecten in het secundair onderwijs wordt jaarlijks € 68.460 opgenomen in de begroting, voor schoolondersteunende projecten in het basisonderwijs wordt jaarlijks maximaal € 25.000 voorzien.

Adviezen

Financiële dienst Gunstig advies

Vanaf 2021 is er jaarlijks 94.486,00 euro krediet voorzien op registratiesleutel ST-64990000-08890-bepater0-V2.1.4.

Besluit

De gemeenteraad beslist:

Artikel 1

Het bestek met nr. 2020255 en de raming voor de opdracht “Overheidsopdracht - Organiseren van trajecten in basis en/of secundair onderwijs in Halle met het oog op de aanpak van probleemgedrag van leerlingen, het bevorderen van een positief schoolklimaat, verminderen van schooluitval en definitieve schooluitsluiting.”, opgesteld door Facility - cluster Aankoop worden goedgekeurd. De lastvoorwaarden worden vastgesteld zoals voorzien in het bestek en zoals opgenomen in de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten voor aannemingen van werken, leveringen en diensten. De raming bedraagt € 373.840,00 (vrijgesteld van btw).

Artikel 2

Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking.