Terug
Gepubliceerd op 24/02/2021

2021_GR_00011 - Aanvullend politiereglement - Haakstraat - Instellen eenrichtingsverkeer - Goedkeuring

Gemeenteraad
di 26/01/2021 - 20:00 Virtueel
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Bertrand Demiddeleer, Marc Snoeck, Peggy Massien, Dieuwertje Poté, Christophe Merckx, Johan Servé, Pieter Busselot, Anne Mattot, Hedwig Van Rossem, Marc Picalausa, Mark Demesmaeker, Wim Demuylder, Marc Sluys, Nelly Lanis, Dirk Van Heymbeeck, Brigitte Moyson, Rogier Lindemans, Richard Severijns, Sven Pletincx, Amber Magnus, André Gorgon, Anke Matthys, Arno Pirolo, Benjamin Swalens, Bram Vandenbroecke, Eva Demesmaeker, Jeroen Hofmans, Louis Van Dionant, Marijke Ceunen, Pascal Saenen, Yves Demanet, Valerie Hamelryck, Eunice Yahuma, Jan De Winne

Secretaris

Jan De Winne

Voorzitter

Bertrand Demiddeleer

Stemming op het agendapunt

2021_GR_00011 - Aanvullend politiereglement - Haakstraat - Instellen eenrichtingsverkeer - Goedkeuring
Goedgekeurd

Aanwezig

Bertrand Demiddeleer, Marc Snoeck, Peggy Massien, Dieuwertje Poté, Christophe Merckx, Johan Servé, Pieter Busselot, Anne Mattot, Hedwig Van Rossem, Marc Picalausa, Mark Demesmaeker, Wim Demuylder, Marc Sluys, Nelly Lanis, Dirk Van Heymbeeck, Brigitte Moyson, Rogier Lindemans, Richard Severijns, Sven Pletincx, Amber Magnus, André Gorgon, Anke Matthys, Arno Pirolo, Benjamin Swalens, Bram Vandenbroecke, Eva Demesmaeker, Jeroen Hofmans, Louis Van Dionant, Marijke Ceunen, Pascal Saenen, Yves Demanet, Valerie Hamelryck, Eunice Yahuma, Jan De Winne
Stemmen voor 33
Mark Demesmaeker, Wim Demuylder, Dirk Van Heymbeeck, Nelly Lanis, Rogier Lindemans, Peggy Massien, Anne Mattot, Christophe Merckx, Brigitte Moyson, Pieter Busselot, Marc Picalausa, Dieuwertje Poté, Hedwig Van Rossem, Johan Servé, Richard Severijns, Marc Sluys, Marc Snoeck, Sven Pletincx, Amber Magnus, André Gorgon, Anke Matthys, Arno Pirolo, Benjamin Swalens, Bram Vandenbroecke, Eva Demesmaeker, Jeroen Hofmans, Louis Van Dionant, Marijke Ceunen, Pascal Saenen, Yves Demanet, Valerie Hamelryck, Eunice Yahuma, Bertrand Demiddeleer
Stemmen tegen 0
Onthoudingen 0
Blanco stemmen 0
Ongeldige stemmen 0
2021_GR_00011 - Aanvullend politiereglement - Haakstraat - Instellen eenrichtingsverkeer - Goedkeuring 2021_GR_00011 - Aanvullend politiereglement - Haakstraat - Instellen eenrichtingsverkeer - Goedkeuring

Motivering

Advies en motivering

Het eenrichtingsverkeer werd geëvalueerd.

Er werd een bevraging bij de omwonenden georganiseerd. We hebben een enquêteformulier gepost in alle bussen in de Hallerbosstraat tussen de Arenbergstraat en Kapittel, Kleinheide, Plattesteen, Kapittel en Kesterbeekbos. Mensen konden ons een ingevuld formulier terugbezorgen of konden ook digitaal reageren.

Er hebben 20 mensen via het digitale platform geantwoord. 11 hiervan hebben positief geantwoord en willen de huidige situatie bestendigen, 4 mensen willen verder gaan en de straat in beide richtingen afsluiten en 7 willen de straat terug openstellen in beide richtingen, al dan niet met een systeem van uitgezonderd plaatselijk verkeer.

Bij de vrije reacties of per brief teruggestuurde formulieren in november zien we dat 3 respondenten vragen om de straat eenrichting te behouden, 4 kiezen om terug open te stellen en een persoon vraagt om uitgezonderd plaatselijk verkeer in te voeren met UPV of indien dit niet lukt te sluiten in beide richtingen. Merk op dat een aantal respondenten niet uit Halle komen of niet uit de buurt.

Voor de volledigheid hebben we ook reacties van mensen in mei toegevoegd. Hier was de overgrote meerderheid voor het invoeren van uitgezonderd plaatselijk verkeer. Merk op dat dezelfde namen hier vaak terugkomen en dat slechts een minderheid van Halle is. Een aantal mensen hebben zowel in mei als in november gereageerd.

We weten niet in hoeverre mensen via beide kanalen gereageerd hebben.

De bedoeling was om metingen voor en na uit te voeren, maar deze zijn uiteindelijk niet of onvoldoende uitgevoerd. De coronacrisis laat niet toe om data te verzamelen die vergeleken kunnen worden.

De belangrijkste redenen om pro maatregel te zijn is de leefbaarheid en de verhoogde veiligheid  in het algemeen en het weren van het sluipverkeer in het bijzonder. De reden waarom mensen tegen zijn is de omrijfactor.  Van diegene die tegen zijn stellen een aantal mensen uitgezonderd plaatselijk verkeer voor.

Er zijn ook ecologische voordelen. Aangezien de ochtendspits geweerd wordt heeft dit een positief effect op de paddentrek.

Aangezien Beersel het eenrichtingsverkeer wil behouden (beslist beleid in Beersel), een meerderheid van de respondenten pro is, er heel wat voordelen zijn aan het afsluiten van de straat,  en dit een intergemeentelijke beslissing is stellen we voor om de proefopstelling definitief te maken.

Juridische gronden

 Wet van 16 maart 1968 betreffende de politie over het wegverkeer.
- Koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg.
- Ministerieel besluit van 11 oktober 1976 houdende de minimum afmetingen en de bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens.
- Decreet lokaal bestuur van 22 december 2017.
- Beslissing college van burgemeester en schepenen van 18 december 2020.

Aanleiding en doel

Er was sluipverkeer in Kesterbeekbos, vooral ’s morgens in de richting van Krabbos naar de Winkelaar. De klachten over het vele verkeer in deze straat worden bevestigd door de metingen door de poltiezone. 

Met als doel om sluipverkeer te weren werd in de Haakstraat bij wijze van proef eenrichtingsverkeer ingesteld.

Besluit

De gemeenteraad beslist:

Artikel 1

In de Haakstraat wordt het beperkt eenrichtingsverkeer bevestigd met als toegelaten rijrichting in de richting van het Kapittel.

Deze maatregel zal gesignaleerd worden door het aanbrengen van een verkeersbord F19 met onderbord  M5 en een verkeersbord C1 met onderbord M3 in de Haakstraat en  verkeersbord F45 in Kesterbeekbos ter hoogte van het Krabos.