Terug
Gepubliceerd op 24/02/2021

2021_GR_00008 - Opstalrecht kinderdagverblijf Toverbos - Verlenging - Goedkeuring

Gemeenteraad
di 26/01/2021 - 20:00 Virtueel
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Bertrand Demiddeleer, Marc Snoeck, Peggy Massien, Dieuwertje Poté, Christophe Merckx, Johan Servé, Pieter Busselot, Anne Mattot, Hedwig Van Rossem, Marc Picalausa, Mark Demesmaeker, Wim Demuylder, Marc Sluys, Nelly Lanis, Dirk Van Heymbeeck, Brigitte Moyson, Rogier Lindemans, Richard Severijns, Sven Pletincx, Amber Magnus, André Gorgon, Anke Matthys, Arno Pirolo, Benjamin Swalens, Bram Vandenbroecke, Eva Demesmaeker, Jeroen Hofmans, Louis Van Dionant, Marijke Ceunen, Pascal Saenen, Yves Demanet, Valerie Hamelryck, Eunice Yahuma, Jan De Winne

Secretaris

Jan De Winne

Voorzitter

Bertrand Demiddeleer

Stemming op het agendapunt

2021_GR_00008 - Opstalrecht kinderdagverblijf Toverbos - Verlenging - Goedkeuring
Goedgekeurd

Aanwezig

Bertrand Demiddeleer, Marc Snoeck, Peggy Massien, Dieuwertje Poté, Christophe Merckx, Johan Servé, Pieter Busselot, Anne Mattot, Hedwig Van Rossem, Marc Picalausa, Mark Demesmaeker, Wim Demuylder, Marc Sluys, Nelly Lanis, Dirk Van Heymbeeck, Brigitte Moyson, Rogier Lindemans, Richard Severijns, Sven Pletincx, Amber Magnus, André Gorgon, Anke Matthys, Arno Pirolo, Benjamin Swalens, Bram Vandenbroecke, Eva Demesmaeker, Jeroen Hofmans, Louis Van Dionant, Marijke Ceunen, Pascal Saenen, Yves Demanet, Valerie Hamelryck, Eunice Yahuma, Jan De Winne
Stemmen voor 33
Mark Demesmaeker, Wim Demuylder, Dirk Van Heymbeeck, Nelly Lanis, Rogier Lindemans, Peggy Massien, Anne Mattot, Christophe Merckx, Brigitte Moyson, Pieter Busselot, Marc Picalausa, Dieuwertje Poté, Hedwig Van Rossem, Johan Servé, Richard Severijns, Marc Sluys, Marc Snoeck, Sven Pletincx, Amber Magnus, André Gorgon, Anke Matthys, Arno Pirolo, Benjamin Swalens, Bram Vandenbroecke, Eva Demesmaeker, Jeroen Hofmans, Louis Van Dionant, Marijke Ceunen, Pascal Saenen, Yves Demanet, Valerie Hamelryck, Eunice Yahuma, Bertrand Demiddeleer
Stemmen tegen 0
Onthoudingen 0
Blanco stemmen 0
Ongeldige stemmen 0
2021_GR_00008 - Opstalrecht kinderdagverblijf Toverbos - Verlenging - Goedkeuring 2021_GR_00008 - Opstalrecht kinderdagverblijf Toverbos - Verlenging - Goedkeuring

Motivering

Aanleiding en doel

De vzw I-Mens (voorheen Solidariteit voor het Gezin) baat het kinderdagverblijf Toverbos (voorheen Sloeberbos) uit. Het kinderdagverblijf verzorgt de opvang van ruim 30 baby’s en peuters. Omwille van de bouwplannen van het GO! aan de Jean Jacminstraat was de vzw verplicht om de containers van het kinderdagverblijf te verhuizen. Op 15 januari 2016 heeft het college van burgemeester en schepenen hiervan kennis genomen en ging het akkoord om te onderzoeken of er een geschikte plaats te vinden was voor de inplanting van de containers in de nabijheid van het kaaskot. Op 18 maart 2016 besloot het college van burgemeester en schepenen principieel om aan het kaaskot een recht van opstal toe te kennen voor de herhuisvesting van het kinderdagverblijf tegen een opstalvergoeding van 1% van de geschatte waarde per jaar. In zitting van 26 april 2016 werden de voorwaarden voor het recht van opstal goedgekeurd door de gemeenteraad. Op 25 oktober 2016 werd het ontwerp van de opstalakte ter goedkeuring voorgelegd aan de gemeenteraad. Uiteindelijk werd de akte verleden op 22 februari 2017. Het recht van opstal werd verleend tot 31 december 2019.

Een opeenvolging van elementen had de indiening van het bouwdossier voor de nieuwe locatie van het kinderdagverblijf vertraagd waarna de vzw meldde aan de stad dat zij de vooropgestelde datum van 31 december 2019 om het terrein vrij te maken niet zouden halen.

Om de kinderopvang van het kinderdagverblijf Sloeberbos te kunnen verzekeren, vroeg de vzw I-Mens een verlenging van het opstalrecht met 15 maanden tot 31 maart 2021. De exploitatie op de nieuwe locatie in de Cypriaan Verhaevertstraat was voorzien op 4 januari 2021. De 3 bijkomende maanden zouden dienen om een eventuele verlenging van de bouwtijd te ondervangen maar ook om het terrein waarop de containers staan terug te herstellen naar zijn oorspronkelijke staat.

De gemeenteraad keurde in zittingen van 22 oktober 2019 en 28 april 2020 een verlenging van de opstal en de ontwerpakte goed. Er werd een verlenging goedgekeurd van 15 maanden aan dezelfde oorspronkelijke voorwaarden.

Intussen bericht de vzw I-Mens opnieuw vertraging te hebben opgelopen door de uitzonderlijke toestanden als gevolg van het coronavirus. Vzw I-Mens vraagt een nieuwe verlenging van zes maanden van 1 april 2021 tot en met 30 september 2021.

De oplevering van de bouwwerken op de nieuwe site is voorzien op 30 juni 2021, vanaf dan is er ook een boeteclausule voorzien in de overeenkomst tussen de vzw en hun aannemer. De herstellingswerken aan het terrein zijn dan voorzien in augustus en september opdat de site eind september in oorspronkelijke staat kan worden teruggegeven.

Advies en motivering

Op 26 april 2016 besloot de gemeenteraad om tijdelijk een perceel grond ter beschikking te stellen op het terrein van het kaaskot tegen een geindexeerde opstalvergoeding van 1% van de geschatte waarde per m², vermenigvuldigd met de ingenomen oppervlakte. Daarnaast werden de voorwaarden voor de opstal vastgelegd in dezelfde zitting. Zo is de opstal bestemd voor het inrichten van voorschoolse kinderopvang met bijhorende infrastructuur; worden de opstallen geen eigendom van de stad bij het einde van de opstal en dient de opstalhouder het goed in oorspronkelijke staat terug te geven; kan de vzw dit opstalrecht slechts vervreemden of met hypotheek belasten mits uitdrukkelijk schriftelijke toestemming van de stad en is de vzw Solidariteit voor het Gezin gedurende de opstalovereenkomst gehouden tot betaling van alle belastingen, kosten of uitgaven die het goed belasten n.a.v. het bestaan, gebruik of exploitatie ervan. Ook de kosten die voortvloeien uit het verlijden van de authentieke akte worden gedragen door de opstalhouder. De opstalovereenkomst werd verlengd met 15 maanden t.e.m. 31 maart 2021 aan dezelfde voorwaarden.

Er wordt voorgesteld de opstalovereenkomst opnieuw te verlengen met zes maanden tot en met 30 september 2021 aan dezelfde voorwaarden.

Het basisbedrag van de jaarlijkse vergoeding (1% van de grondwaarde) werd in 2016 bepaald op €1158,46. Deze vergoeding zal worden geïndexeerd op basis van de meest recente gekende gezondheidsindex bij opmaak van de notariële akte.

Omdat notaris Vyvey de oorspronkelijke opstalakte heeft opgesteld besliste het college van burgemeester en schepenen op 18 december 2020 haar ook voor deze akte aan te stellen. De ontwerpakte wordt nog ter goedkeuring voorgelegd aan het college van burgemeester en schepenen en de gemeenteraad.

Juridische gronden

  • Raadsbesluit 26 april 2016
  • Raadsbesluit 25 oktober 2016
  • Raadsbesluit 27 september 2019
  • Raadsbesluit 28 april 2020
  • Artikel 41, 11° en 56, §1 decreet lokaal bestuur
  • Collegebesluit 18 december 2020.

Adviezen

Financiële dienst Gunstig advies

Opbrengst mag geboekt worden op registratiesleutel ST-70500030-00500.

Besluit

De gemeenteraad beslist:

Artikel 1

De verlenging tot en met 30 september 2021 van het recht van opstal aan vzw I-Mens op het stuk grond, intussen kadastraal gekend als Halle 1, sectie M, 323T3 met een oppervlakte van 429m², aan dezelfde voorwaarden wordt goedgekeurd.