Terug
Gepubliceerd op 24/02/2021

2021_GR_00013 - Samenwerking tussen het Agentschap integratie en inburgering en de Stad Halle - Samenwerkingsovereenkomst en addendum voor ondersteuning in het traject om te komen tot een antiracisme beleid - Goedkeuring

Gemeenteraad
di 26/01/2021 - 20:00 Virtueel
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Bertrand Demiddeleer, Marc Snoeck, Peggy Massien, Dieuwertje Poté, Christophe Merckx, Johan Servé, Pieter Busselot, Anne Mattot, Hedwig Van Rossem, Marc Picalausa, Mark Demesmaeker, Wim Demuylder, Marc Sluys, Nelly Lanis, Dirk Van Heymbeeck, Brigitte Moyson, Rogier Lindemans, Richard Severijns, Sven Pletincx, Amber Magnus, André Gorgon, Anke Matthys, Arno Pirolo, Benjamin Swalens, Bram Vandenbroecke, Eva Demesmaeker, Jeroen Hofmans, Louis Van Dionant, Marijke Ceunen, Pascal Saenen, Yves Demanet, Valerie Hamelryck, Eunice Yahuma, Jan De Winne

Secretaris

Jan De Winne

Voorzitter

Bertrand Demiddeleer

Stemming op het agendapunt

2021_GR_00013 - Samenwerking tussen het Agentschap integratie en inburgering en de Stad Halle - Samenwerkingsovereenkomst en addendum voor ondersteuning in het traject om te komen tot een antiracisme beleid - Goedkeuring
Goedgekeurd

Aanwezig

Bertrand Demiddeleer, Marc Snoeck, Peggy Massien, Dieuwertje Poté, Christophe Merckx, Johan Servé, Pieter Busselot, Anne Mattot, Hedwig Van Rossem, Marc Picalausa, Mark Demesmaeker, Wim Demuylder, Marc Sluys, Nelly Lanis, Dirk Van Heymbeeck, Brigitte Moyson, Rogier Lindemans, Richard Severijns, Sven Pletincx, Amber Magnus, André Gorgon, Anke Matthys, Arno Pirolo, Benjamin Swalens, Bram Vandenbroecke, Eva Demesmaeker, Jeroen Hofmans, Louis Van Dionant, Marijke Ceunen, Pascal Saenen, Yves Demanet, Valerie Hamelryck, Eunice Yahuma, Jan De Winne
Stemmen voor 18
Peggy Massien, Anne Mattot, Christophe Merckx, Pieter Busselot, Dieuwertje Poté, Hedwig Van Rossem, Johan Servé, Richard Severijns, Marc Snoeck, Amber Magnus, Anke Matthys, Arno Pirolo, Bram Vandenbroecke, Louis Van Dionant, Marijke Ceunen, Valerie Hamelryck, Eunice Yahuma, Bertrand Demiddeleer
Stemmen tegen 14
Mark Demesmaeker, Wim Demuylder, Dirk Van Heymbeeck, Nelly Lanis, Rogier Lindemans, Brigitte Moyson, Marc Sluys, Sven Pletincx, André Gorgon, Benjamin Swalens, Eva Demesmaeker, Jeroen Hofmans, Pascal Saenen, Yves Demanet
Onthoudingen 1
Marc Picalausa
Blanco stemmen 0
Ongeldige stemmen 0
2021_GR_00013 - Samenwerking tussen het Agentschap integratie en inburgering en de Stad Halle - Samenwerkingsovereenkomst en addendum voor ondersteuning in het traject om te komen tot een antiracisme beleid - Goedkeuring 2021_GR_00013 - Samenwerking tussen het Agentschap integratie en inburgering en de Stad Halle - Samenwerkingsovereenkomst en addendum voor ondersteuning in het traject om te komen tot een antiracisme beleid - Goedkeuring

Motivering

Advies en motivering

Het agentschap stelt de vraag om vanaf heden de ondersteuning die zij bieden en de wisselwerking die er is tussen hen en de stad Halle neer te pennen in een samenwerkingsovereenkomst. De samenwerking betreft enerzijds de dienstverlening aan personen met een migratieachtergrond en anderstaligen en anderzijds het voeren van een intern diversiteitsbeleid binnen het lokaal bestuur.

De samenwerkingsovereenkomst bestaat uit:

- Lopende zaken: Het agentschap ondersteunt ons al jaren. De gewone zaken die het agentschap doet ter ondersteuning en de wisselwerking die er is tussen de stad Halle en het agentschap wordt hierin beschreven.

- Daarnaast wordt ook beschreven waar het agentschap nog  kan in ondersteunen en wat zij nog kan aanbieden. 

- Vele zaken die zij aanbieden zijn gratis. Enkele zaken zouden betalend zijn. Hun tarieven worden ook in de samenwerkingsovereenkomst opgenomen.

Het is vanzelfsprekend dat extra betalende ondersteuning telkens weer eerst voorgelegd zal worden aan het college van burgemeester en schepenen. 

Zo ook gebeurde dit op 24 augustus 2020 voor het traject om te  komen tot een antiracismebeleid met concrete acties met ook aandacht voor de symbolen van de kolonisatie in openbare gebouwen. 

We vragen aan de gemeenteraad om deze overeenkomst en het addendum goed te keuren.

De overeenkomst en addendum werden nagelezen door onze juridische dienst en kreeg een positief advies.

Juridische gronden

Beslissing college van burgemeester en schepenen van 24 augustus 2020. 

Beslissing college van burgemeester en schepenen van 18 december 2020. 

Aanleiding en doel

De groeiende diversiteit is in Vlaanderen een realiteit. Dit biedt nieuwe kansen, maar stelt ons ook voor complexe uitdagingen. Diversiteit heeft een effect op elk beleidsdomein. In de praktijk blijkt dat wie een integratiebeleid uitwerkt, er op korte en op lange termijn de vruchten van plukt. Een integratiebeleid houdt immers in dat je samen met je partners problemen benoemt en oplossingen uitwerkt die de hele bevolking ten goede komen. Iedereen moet zich thuis voelen in Halle.

Het Agentschap ondersteunt lokale besturen en organisaties in hun beleid en bij acties om beter om te gaan met de groeiende etnisch-culturele diversiteit. Om een samenwerking nog meer af te stemmen op maat van het lokaal bestuur beschrijven we voor de komende bestuursperiode onze engagementen in een samenwerkingsovereenkomst.

Op 24 augustus 2020 besliste het college om een antiracismebeleid met concrete acties uit te werken en bij dit traject ondersteund te worden door het Agii. Hiervoor werd een apart addendum opgesteld. 

Adviezen

Financiële dienst Gunstig advies

Jaarlijks is er 12.760,00 euro voorzien op registratiesleutel ST-61300070-09020-bepater0

Besluit

De gemeenteraad beslist:

Artikel 1

De gemeenteraad keurt de samenwerkingsovereenkomst tussen het Agentschap integratie en inburgering en de Stad Halle goed.

Artikel 2

De gemeenteraad keurt het addendum voor de ondersteuning van het Agentschap integratie en inburgering bij het traject voor het maken van een antiracisme beleid met concrete acties met aandacht voor de symbolen van de kolonisatie in openbare ruimtes goed.